Ute på høring: Utviklingsprogram for Storsand

Nå er Utviklingsprogram for Storsand lagt ut på høring. Hensikten med utviklingsprogrammet er å tilrettelegge for en samordning av videre planlegging og gjennomføring av utbygging på Storsand med bakgrunn i kommunedelplanen. Dersom du har meninger om den videre veien for Storsand har du nå sjansen til å komme med dine innspill til kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Storsand

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Visjon for Storsand:

Kommunedelplanen for Storsand legger til rette for utbygging av 900 boliger innenfor en planhorisont på 12 år, områder for golf og næringsutvikling. Kommunedelplanen innebærer at Storsand skal utvikles til et bærekraftig bolig-, nærings- og rekreasjonsområde. Et bo-, aktivitets – og opplevelsesområde tuftet på områdets natur- og kulturverdier og knyttet sammen med Sætre som senter.

For å nå målene og visjonen i kommunedelplanen, må Storsand utvikles med høy kvalitet, miljøvennlige løsninger og vekt på helårs arbeidsplasser innenofr det tilbudet som kan etableres i området.

Målene og visjonen forutsetter:

– Styrking av kollektivtransporttilbudet

– God tilpasning mellom utbyggingstakt i området og kommunens tjenestetilbud, infrastrukturutbygging og aktivitetstilbud.

– Helårs arbeidsplasser innen reiseliv og andre arbeidsplasser som etableres som en forutsetning for å skape “et godt sted å bo”. Dette kan bidra til en bærekraftig tettstedsutvikling og utvikling av annen næringsaktivitet.

– Helhetlige utbyggingsløsninger der viktige natur- og kulturverdier og friluftshensyn integreres i planløsningene.

– Prinsipper om universell utforming lagt til grunn for planløsninger og utforming av bygg og utearealer.

– Miljøvennlige energiløsninger.

– Miljøvennlige driftsløsninger og interntransport, oppmuntre til bruk av sykkel som transportmiddel.

(Hentet fra Forslag til utviklingsprogram for Storsand)

Les Kortversjon av utviklingsprogram for Storsand og Kommunedelplan for Storsand her

Send dine råd og synspunkter (høringsuttalelse) til Hurum Kommune innen 15. april d. å.

Etter høringen blir program, råd og innspill lagt fram for politisk behandling. Kommunestyrets vedtak til programmet vil bli lagt til grunn for behandling av forslag til reguleringsplaner m.m.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**