Torstrands fremtid

Venstre har, på vegne av flere partier, innlevert et forslag om kortsiktige tiltak for å gjøre det levelig å bo på Torstrand. Tiltakene er utarbeidet av vel’et.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Interpellasjon i kommunestyremøtet 26.3.08

Det er en stor politisk enighet om at beboerne på Torstrand er sterkt belastet av trafikken som passerer i retning øst/vest. Transportplanen som er under utarbeidelse har bl.a. som formål å bedre situasjonen for lokalmiljøet, og her vil det komme flere store grep med bedring på lag sikt for øyet.

Det er likevel mange kortsiktige tiltak som vil kunne bedre bokvaliteten, og Torstand vel har kommet med flere forslag — se vedlegg pkt. 3 "Tiltak".

Myndigheten til gjennomførelse ligger i mange tilfelle utenfor Larvik kommunestyret, men man kan kunne se for seg et spleiselag i noen tilfelle og uansett er det viktig at Larvik er tydelige overfor fylke og stat når det gjelder forbedringer på kort sikt på Torstrand.

Hallstein Bast - 2

Partiene som står bak interpellasjonen foreslår:

Forslagene fra Torstrand vel vurderes sammen med andre tiltak til å bedre bokvaliteten i området, for så å bli lagt frem i egen sak etter prioritet og med konsekvenser.
Vedtaket i saken skal også kunne brukes som grunnlag for kontakt med rette myndigheter for gjennomføring.

På vegne av partiene
H. Bast

===============================================

Flagg

Vedlegg:

Forslag strakstiltak øst/vest-forbindelse over Torstrand

1. Bakgrunn

Det er nå 20 år siden det siste større grepet ble gjort i Larvik, når det gjelder vei-
infrastuktur med åpningen av Elveveien i 1988.Allerede etter noen år viste det seg at
pga den generelle veksten , ble trafikkproblemene bare større i Larvik øst/vest over
Torstrand.

Det ble derfor utredet og vedtatt en kommunedelplan for ny riksvei 303,eller "Torstrandstunnelen" i 1996.Denne kom etter hvert inn i NTP, som en del av den såkalte Vestfoldpakka i forbindelse med ny E-18. Beklageligvis ble denne tatt ut igjen, når E-18 planene skulle realiseres, som følge av bla politisk uenighet .

I tillegg til den generelle veksten har de store utbyggingsprosjektene i Larvik og flyttingen av ferga ytterligere forsterket behovet for å finne en endelig løsning på øst-vest-problematikken.

1.1. Hvorfor strakstiltak

Som følge av ovennevnte vedtok kommunestyret i 2007 å be Statens vegvesen om å starte et nytt planarbeid for å utrede en nytt transport- og veisystem, som kan møte utfordringene i Larvik. Dette er nå akkurat igangsatt i forbindelse med de fire seminarene, som er avholdt. Disse er nå under oppsummering, og skal diskuteres politisk i april. Bla i det nye og utvidede kommuneplanutvalget.

Poenget er imidlertid at en ny løsning både skal planlegges, finansieres og bygges. Dette vil derfor ligge langt fram i tid. Jf, bla rammene i utkast til ny NTP, hvor det meste er foreslått til vedlikehold og jernbane. Riktignok kan det tenkes andre finansieringsformer, men som vil være politisk omstridt.

Det er derfor helt nødvendig å innføre et sett av strakstiltak langs riksvei 303 i gjennom boligområdet på Torstrand. Dermed kan det i alle fall være mulig å redusere dagens belastninger i form av utslipp, støy og ulykkesrisiko. Området har hatt disse plagene i gjennom flere ti-år, og som er klart forringende på helse- og trivsel situasjonen til de som bor, eller bruker området.

I tillegg til å være et ordinært boområde med tilliggende butikker og handel, er dette spesielt eksponert mht barn og ungdom pga skolene og Fram idrettanlegg. Et forhold, som det må legges særskilt vekt på, når det gjelder behovet for å begrense miljøplagene trafikken medfører.

Riktignok er strekningen en riksvei (303),men tradisjonelle veidefinisjoner, som i hovedsak går på eierskap og ansvar , må i dette tilfelle bli underordnet i forhold til folks liv og helse.

2. Formål

Strakstiltakene skal redusere gjennomgangstrafikken over Torstrand og Dr.gt gjennom :

· i størst mulig grad føre til at gjennomgangstrafikk til/fra E-18 i forbindelse med fergeanløp ikke går over Storgt og Torstrand
· at trafikk fra og til Sandefjord velger E-18 istedenfor 303
· at trafikk fra Tjølling og lignende benytter Elveveien i størst mulig grad, når
bestemmelsessted er Larvik nord ol
· generelt at trafikk, hvor det ikke helt tvingende nødvendig å benytte øst/vest,
velger andre ruter

3. Tiltak

3.1 Miljøprioritert gjennomkjøring

· Hele strekningen fra Øya og til rundkjøringen ved Herregården defineres som miljøgate. Dette pga bolig ,handels og skole-område

· Kravet til denne må være slik at den i størst mulig grad får bilister til å
velge andre ruter, når dette er mulig uten altfor store ulemper.(eksisterende veinett benyttes som ringvei) Den må derfor starte ved Øya. Årsaken er at dersom en bil først kjører inn i området — uten egentlig å ha behov for det — mest sannsynlig bare vil fortsette.

3.2 Innretning på de konkrete tiltakene

Siden hovedformålet er å hindre at trafikk kommer inn i området, legges hovedvekten på
tydelig og pedagogisk skilting, og ikke dumper, som er forbundet med en del negative
konsekvenser f eks for yrkessjåfører, buss osv.

3.3 Skilting av gater med forbindelse til hovedårer

· Skiringssalsgt skiltes med innkjøring forbudt utenom til boliger og Undersbo

· Det innføres bom ved inngangen til Strandgt utenfor MTU-bygget. Dvs som lett kan
åpnes ved utrykning eller behov for alternativ vei ved ulykker, bla på E-18
eller Elveveien
· Hoffsgt skiltes med gjennomkjøring forbudt fra Elveveien

· Det skiltes på E-18 før innkjøring til Lvk at trafikk til fergeterminal og til Sandefjord
skal benytte E-18 over Bommestad og ned Elveveien

· Ved rundkjøringen på Øya skiltes tilsvarende , slik at trafikk til E-18 enten det er mot
Grenland/sørlandet eller mot Tønsberg/Oslo ikke benytter Dr-gt/Storgt

· Gamle E-18 åpnes igjen som alternativ rute ved stans på E-18.
Tilsvarende åpnes veien fra Trudvang, slik at denne trafikken ikke trekkes ned i .
byen/over Storgt og videre utover. Men kan følge Gamle Kongevei
over Nanset og til Bommestad

· Ahlfeldts gt skiltes med gjennomkjøring forbudt begge veier.

· Dronningensgt/Tjøllingveien skiltes med max høyde 3,3 m ved rundkjøringene
ved Herregårdssletta og Øya. Gjerne supplert med hengende sjikane, slik som ved
jernbaneundergangen

· Alle sidegater til Dr.gt må skiltes med "gjennomkjøring forbudt for kjøretøyer over 4
tonn." Dette for å å sikre at ikke "kjente" høyere lastebiler sniker seg "lovlig" over
Torstrand f eks via Kjeld Stubs gt til Strandgata for å unngå gjennomkjøringsforbudet
der.

3.4 Hastighetsnivå

· Det innføres 30 km/t i gjennom hele døgnet fra Øya og til rundkjøringen ved
Herregården.

3.5 Fartsdempende tiltak

Istedenfor dumper anlegges:

Såkalte "forhøyede striper", som avgir lyd. Jf, slike som er brukt nederst i Tomsbakken i
Tønsberg foran jernbaneovergangen.(veien fra Horten) på følgende steder:

· Utenfor husrekken i Tjøllingvn. Ved utkjøringen fra veien langs Sika/Undersbo
· Utenfor Alfred Andersen v/Jensens Corner
· Utenfor KIWI
· Fortauet utenfor det gule huset i "Hansebakken" må utvides. Det er livsfarlig for barn særlig på vinteren. Dette legges ut, slik at det kan fungere som en sluse.(Jf, tilsvarende
nederst i Strandgt)
· Midtveis mellom rundkjøringen ved Herregården og lyskrysset v/Føyka.
· Midtveis mellom samme lyskryss og "Hansebakken".Ca i forkant av
møbelforretningen

3.6 Andre tiltak

· Som skiltning for riktig informasjon ved utkjøring fra fergeterminalen
og ved Øya, benyttes store og gode lystavler
· Tilsvarende ved E-18 før nedkjøringen til Larvik
· Særskilte tiltak i forbindelse med skolene og trafikksikkerhet vurderes spesielt.
· Forkjørsvei oppheves for hele strekningen
· Utvide rutetilbudene med buss, eventuelt mate-busser fra Ø-Halsen området og fram til jerbanestasjon , Fritzøe-brygge og sentrum
· For å redusere mye av den helt lokale "småkjøringen" i området (barn til trening og skole osv), legges det til rette for ytterligere bruk av sykkel. Dvs en oppgradering av
deler av fortauene (jf,danske sykkelveier), som allerede er anlagt i noen grad i dag. Mindre trafikk vil også stimulere til ytterligere bruk av sykkel både for voksne, barn og ungdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**