Ivaretar brukernes rettigheter innen omsorgs- og habiliteringstjenesten

Partiene Venstre, Krf., Frp. og Høyre markerte under bystyrets behandling 27/3-08 en entydig positiv holdning til at rådmannen og hans stab skulle utarbeide et forslag til omstrukturering innen omsorgs- og habiliteringstjenesten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Frydenborgsenteret vurderes opp mot fremtidifg behov innen omsorgs- og habiliteringstjenesten

Frydenborgsenteret vurderes opp mot fremtidifg behov innen omsorgs- og habiliteringstjenesten

Rapport fra vurderingsgruppen
Basert på bystyrets vedtak i forbindelse med siste års budsjettbehandling utarbeidet en oppnevnte vurderingsgruppe bestående av fagpersoner en kartlegging av dag tilbud, behov og dagens tilbud.

Rapporten viser at unge mellom 20 og 29 har spesielle behov sett opp mot psykisk helse, noe Risør ikke er alene om å avdekke. I denne gruppen er det også et stort udekket behov for tjenester uten at vi her går i detaljer.

Etter fremlegging av rapporten har det fremkommet kritikk fra enkelte hold, og det medførte at partiene Venstre, Krf. Frp. og Høyre under den politiske behandling i administrasjonsutvalget fremmet forslag om at prosjektgruppas rapport skulle kvalitetssikres og konsekvensutredes.

Forslaget ble nedstemt og innstillingen ble deretter enstemmig av administrasjonsutvalget.

Styrking av brukernes rettigheter

 Kjell macdonald fremmet forslag på vegne av Venstre, Krf., Frp. og Høyre

Kjell macdonald fremmet forslag på vegne av Venstre, Krf., Frp. og Høyre

Under bystyrets behandling ønsket Venstre, Krf. Frp og Høyre en markert presisering av at brukernes rettigheter og medvirkning i det videre planarbeidet.

På vegne av de fire partiene fremmet Kjell Macdonald følgende tilleggs forslag:

“I den videre planprosess inviteres også aktuelle brukerrepresentanter til aktivt å delta i arbeidet for å kvalitetssikre og konsekvensutrede alle sider av saken før den fremlegges for politisk behandling.

Sammen med saksfremlegget må det også fremlegges en totaloversikt over økonomiske konsekvenser ved omorganiseringen.” Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**