Våre etterkommere vil fordømme regjeringens handlemåte av Sellafield anleggene

Venstre har i mange år kjempet aktivt mot Sellafield anleggene og mener regjeringen bør bruke sitt eierskap i Aker Kværner som et aktivt bidrag i en nedbygging og avvikling av Sellafield anleggene, og ikke som nå medvirker til fornyet gjenvinning og produksjon og derigjennom en faktisk gjenåpning av anlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De unge må på banen

 Varaordfører Jan Einar Henriksen ønske mange protester mot Sellfield anlegene

Varaordfører Jan Einar Henriksen ønske mange protester mot Sellfield anlegene

Handler ikke regjeringen på en positv måte nå, tror jeg våre etterkommere vil fordømme regjeringens handingsmåte om Sellafield anleggene, uttaler varaordfører Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar til brevet han sammen med ordføreren sendte til Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Risør har mange aktive og miljøbeviste ungdommer og jeg håper de følger vårt eksempel og protesterer mot regjeringens handlemåte og dobbelkommnikasjon. Vi i Risør Venstre hjelper gjerne til dersom det sklle være behov for det. Partiet har lang tradisjon som miljøparti hvor unge og gamle jobber hand i hand for å bedre miljøet avslutter Jan Einar Henriksen.

Les brevet fra ordfører og varaordføreren

Til. Miljø og utviklingsminister Erik Solheim
Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

Statens eierskap i Aker Kværner og og dobbelkommunikasjon om Sellafield.

Risør bystyre har gjennom mange år protestert mot gjenvinningsanleggene i Dounreay og Sellafield, bl.a. i brev 17. desember 2001 til Storbritannias ambassade ved ambassadør Richard Dales med kopi til daværende miljøvernminister Børge Brende. I tillegg har flere partier og politikere engasjert seg gjennom sine parti- og miljøorganisasjoner over lang tid.Innsatsen gav den gang resultat, og i 2003 ble det bestemt at utslippene av Technetium til sjø skulle stanses.

Risør bystyres krav, er i likhet med de Nordiske miljøvernministrene, Norske myndigheter, øvrige kystsamfunn og ulike miljøvernorganisasjoner og politiske parti ganske klart "Null- utslipp fra Sellafield". Et synspunkt vi også har inntrykk av at nåværende miljø- og utviklingsminister deler.

Vi finner det imidlertid noe underlig at det fra sentrale Norske myndigheter fremmes en dobbelkommunikasjon, som vi mener hindrer en effektiv kamp mot Sellafield.

Dobbelkommunikasjon
Aker Kverner har siden 1999 hatt kontrakter på den mest omstridte delen av Sellafield. Staten kjøpte seg nylig inn i selskapet for 5 mrd. kroner. Aker Kværners politikk reduserer med denne aktiviteten slagkraften i Norges protester mot gjenåpning av anlegget. Dette er åpenbar og uheldig dobbelkommunikasjon fra regjeringen, og bidrar dessverre til å svekke Norges pådriverrolle for å stenge anlegget.

Regjeringens eierskapspolitikk spiller på denne måte falitt når de på den ene siden protesterer mot gjenåpning av anlegget, mens de på den annen side er en betydelig medeier i et selskap som bidrar til å sikre fortsatt drift av anlegget. Resultatet er åpenbart og innlysende: En meget uheldig dobbelkommunikasjon fra Norge, som reduserer troverdighet og tyngde i de norske protestene mot anlegget.

Anlegget må stenges
Kravet fra Risør Bystyre er tindrende klart. "Anlegget bør ikke gjenåpnes". Om så galt skulle skje, må det slås utvetydig fast at det etter behandlingen av lagret avfall definitivt er slutt.

Thorp-anlegget gjenvinner brukt atomavfall fra britiske anlegg, fra andre atomkraftverk i Europe og fra anlegg i Japan. I april 2005 ble gjenvinningsanlegget Thorp i Sellafield stengt etter at 83 000 liter høyradioaktiv væske lakk ut under produksjon, heldigvis uten at det medførte utslipp til sjø eller luft.

Aker Kværner har i de siste ni årene hatt tre kontrakter tilknyttet prosesseringen på Thorp og produksjonen av nytt atombrensel på Mox. Begge er blant de mest omstridte delene av Sellafield-anlegget. Staten er nå medeier i Aker Kværner. Fra regjeringshold heter det at de følger saken, men foreløpig vil man ikke be Aker Kværner trekke seg ut.

Vi ber regjeringen bruke sitt eierskap på en slik måte at ressursene i Aker Kværner bidrar til en nedbygging og avvikling av Sellafield anleggene, og ikke som nå medvirker til fornyet gjenvinning og produksjon og derigjennom en faktisk gjenåpning av anlegget.

Om så skulle skje vil våre etterkommere fordømme regjeringens handlemåte.

Risør den 14. mars 2008

Knut Henning Thygesen, Ordfører Jan Einar Henriksen, Varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**