Langt fram for regulering av sandtaksområdet på Verket?

Reguleringsplanen for sandtaksområdet på Verket er en av mange saker som ligger på vent i kommunen. Dette kom fram da ordføreren svarte på Venstres interpellasjon som saken i kommunestyremøtet 1. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Reguleringsplanen ligger på arbeidsplanen. Men ressurssituasjonen er vanskelig og det er mange arealplaner som skal løses, sa ordfører Anne Hilde Rese fra kommunestyrets talerstol. Jeg vil be om at alle arealplaner skal komme opp i første mulige plan- og utviklingsutvalg så vi kan prioritere hvilke saker kommunen skal jobbe med. Gjennom å prioritere kan politikerne hjelpe administrasjonens arbeid, mener hun.

Fylkesleder Geir Stave

Foto: Finn Dale Iversen

Geir Stave takket for svaret og var godt fornøyd. – Morenen som utgjør Verksryggen er et naturhistorisk fenomen – det var her istiden sluttet.
Dette er også et verdifullt turområde, en stille og rolig naturperle som vi må ta vare på. Stave ser vern av området som en mulighet.

– Jeg ser fram til å følge opp saken i neste møte i plan- og utviklingsutvalget. Det er i alle fall på tide at Hurum setter klare grenser her, sa venstrepolitikeren.

Høyres gruppeleder Bjørn Glenne, som omtaler seg selv som en av Verksmafiaen, ønsket å gi sandtaket på Verket førsteprioritet. – Det haster, det har hastet i snart 30 år, sa han.

Ordførerens svar på interpellasjonen:

Ordfører har mottatt nedenstående notat vedrørende denne saken fra vår planavdeling v/fagleder om denne saken:

Notat til interpellasjon vedr. sandtaksområdet på Verket.

Det vises til din mail datert 13.mars, vedlagt kopi av interpellasjon fra Geir Stave, Hurum Venstre.

Sandtaksområdet på Verket er ikke regulert etter Plan- og bygningsloven. Området hvor sandtaksdriften pågår er i hovedsak avsatt til "masseuttak, nåværende" i gjeldende Kommuneplans arealdel.
Det opplyses at sandtaksdriften på Verket ble igangsatt før 1974 og det er derfor ikke gitt vilkår for driften etter konsesjonsloven. Det nevnes imidlertid at lov "om vern mot forurensninger og om avfall" (forurensingsloven), "rettshøve mellom grannar" (naboloven), mv gjelder.

Kommunen har igangsatt arbeid med regulering av sandtaksområdet på Verket. Planarbeidet ble igangsatt i 1994. Det har blitt utarbeidet flere forslag til reguleringsplan for området. Et første forslag ble sendt ut til offentlig ettersyn i 1997, senere er det sendt ut forslag i 2000 og 2003. Til planforslagene har det kommet inn flere merknader, samt innsigelse fra nabokommuner og overordnet myndighet.

I det siste forslaget fra 2003 var reguleringen av sandtaket tilrettelagt for ca 60 års driftstid, et uttak som samsvarer med NGUs vurdering av ressursen. Forslaget var drøftet og gitt en foreløpig tilslutning av Verket og Bogen vel, samt Svelviksand AS.

Som det framgår over kom det inn flere innsigelser til forslaget, bl.a. fra nabokommuner (ikke samsvar med gjeldende kommuneplan), Kystverket (p.g.a. ny utskipningshavn) og miljøvernavdelingen (RPR og friluftliv).
Spørsmålet om regulering av sandtaksområdet ble deretter tatt opp med kommuneplanutvalget i forbindelse med utarbeiding av første forslag til rullering av kommuneplan i 2004.

Det ble bl.a. drøftet og konkludert med:
1) Å utsette arbeidet med reguleringplan for sandtaksområdet i påvente av ny kommuneplan.
2) Å innarbeide en endring i kommuneplanens arealdel slik at denne samsvarte med forslag til regulering fra 2003.

Endringen som ble innarbeidet i arealdelen medførte innsigelser fra de samme partene som tidligere hadde gitt innsigelse til reguleringsplanforslaget. Arealdelen som nå er vedtatt viser område for masseuttak der det i dag pågår drift. Videre er det tatt inn areal som vil tilrettelegge for en planlagt utskipningshavn på nordsiden av uttaket, mot Dramstad. De vestre deler av sandressursen, hvor det i dag ikke er drift, er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF).

Det framgår av Rådmannens saksframlegg til arealdelen at en slik løsning anbefales vedtatt. Bakgrunnen for Rådmannens anbefaling er knyttet til Miljøvernavdelingens endelige uttalelse til arealdelen hvor det går fram at de ønsker å diskutere avgrensingen av sandtaksområdet i forbindelse med regulering.

Etter at kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2007 har det framgått i Kultur, plan og bygg sine arbeidsplaner at arbeidet med "Reguleringsplan for sandtaksområdet på Verket" skal videreføres. Dette er også signalisert til flere av partene; Fylkesmannens miljøvernavdeling, Buskerud fylkeskommune, velforening og Svelviksand AS.

Det har i første hånd vært tenkt gjennomført et "oppsummerings- og drøftingsmøte" med partene som kan danne underlag for skisser til et bearbeidet forslag. Dette arbeidet forventes å lede fram til et forslag som legges fram for planutvalget med innstilling om offentlig ettersyn.

Imidlertid har det vært nødvendig å revurdere virksomhetens planlagte framdrift p.g.a. ressurser og prioritering av andre saker.

Med hilsen

Anne Hilde Rese
ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**