Høyres boligpolitikk i Høvåg – marked eller styring?

Arbeiderpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti har lenge vært urolige for takten i boligbyggingen i Høvåg. Bakgrunnen for det er antallet reguleringsplaner for boliger, og ønsker fra enkelte om vurdering av nye boligområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Petter Natanael Toldnæs

Foto: Ukjent

Det siste på tvers av kommuneplanen. Målsettingen for boligbygging i Høvåg har vært, og vil sannsynligvis framover være, inntil 15 hus i året. Høvåg skal bevare bygdepreget.

Plansjef Sindre Rørby signaliserte på folkemøtet i Høvåg et nytt regime når det gjelder å styre boligutbyggingen i Høvåg. Gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere vil kommunen kunne styre antall boliger pr. år. Den utbygger som har fått vedtatt en reguleringsplan for boliger vil ikke kunne bygge alle ti i løpet av et år, men sannsynligvis få porsjonert ut antall boliger pr. år. Andre utbyggere skal også tilgodeses med noen boliger pr. år. Det viktige er at antallet opprettholdes. Vi er tilfredse med det nye regimet, men er klar over at utbyggingstakten for boliger i Høvåg kan endres i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen.

Det nye regimet er enda ikke innarbeidet i kommunens planer. Det kan forkastes hvis et flertall i bystyre og planutvalg ikke ønsker dette. Det sier seg selv at det knytter seg sterk spenning til hva Høyre, som har 13 av 29 bystyrerepresentanter og 4 av 9 planutvalgsmedlemmer, velger å gjøre. Høyres program sier ingen ting om utbyggingstakten av boliger i Høvåg. Vi er dermed usikker på hva Høyre mener i denne viktige prinsipielle saken.

I boligutbyggingsdebatten for Høvåg den siste tida har vi registrert minst tre forskjellige syn på utbyggingen. Planutvalgsmedlem for Høyre, Halvor Rismyhr, mener at det mest ryddige vil være om tilbud og etterspørsel kunne styre boligbyggingen i Høvåg. Legg ut mange tomter for salg, så vil både de unge og de velstående 50-åringer få sjansen til å bygge. Han mener også at folk i Høvåg bør bli langt mer positive og si ja mer enn de sier nei. Otto Randøy, Ulvøysundbeboer og Høyre-representant i bystyret, mener at 15 boliger pr. år er mer enn nok. Han understreker at dette er hans private oppfatning. På et eller annet tidspunkt må vel dette synspunktet ansvarliggjøres inn mot den store Høyre-gruppa. Ordfører Arne Thomassen uttrykker bekymring over det sterke presset i Høvåg, men mener at det skal være mulig å holde grensa på 15 boliger i året. Er han da meget godt fornøyd med det nye regimet som plansjefen tar til orde for?

Det er fristende å ta med et fjerde syn på utbyggingstakten i Høvåg. Et flertall i planutvalget har vedtatt at Ribehaugen, som i kommuneplanen er inntegnet med inntil fire hus, bør utredes med inntil 35 hus. Med alle de andre planene som foreligger, vil det ta svært lang tid å realisere denne planen, dersom det blir enighet om fortsatt begrenset vekst. Etter vårt syn bør den aldri realiseres fordi over halvparten av husene ligger i strandsonen.

Vi ønsker å utfordre Høyre, siden partiets holdning til utbygging er uklar. Har det nye regimet for boligbygging i Høvåg med styring av boligbyggingen gjennom utbyggingsavtaler noen som helst sjanse?

Petter Natanael Toldnæs, (V)
Leif Reidar Vagle, (Ap)
Nils Martinius Justvik, (SV)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**