Interpellasjon om botilbud for rusavhengige

Venstre kom i kommunestyremøte 23. med denne interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunene er tillagt et stort ansvar for å tilby vanskeligstilte et sted å bo, samt å bidra til livsopphold. Stadig flere rusavhengige får tilbud om avrusing, som er statens ansvar, eller om legemiddelassistert rehabilitering (såkalt LAR-behandling). I etterkant av avrusing eller i sammenheng med LAR-behandling er det viktig at pasientene ikke bosettes eller blir boende i et rusmiljø og at de får bo- og arbeidstrening og øvrig oppfølging.

På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille ordføreren spørsmål om hvor mange i vår kommune som har avsluttet et avrusingsopplegg i 2007, og hvor mange av disse som får et kommunalt botilbud med bo- og arbeidstrening.

Hilsen
Atle Holgersen
Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**