Interpellasjon om startlån til egen bolig

Venstre kom i kommunestyremøte 23. med denne interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Startlån er en behovsprøvd ordning for personer som av ulike årsaker har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Både unge i etableringsfasen, enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger er eksempler på grupper som kan søke om Startlån

Det er kommunene som har hovedansvaret for startlånsordningen. Det er opp til hver enkelt kommune om man i det hele tatt vil tilby startlån til kommunens innbyggere. På samme måte er det kommunene som avgjør søknadene som kommer inn. Husbanken fordeler så midler til kommunene etter behov, og har en viktig pådriverrolle for å få kommunene til å bruke startlån og andre støtteordninger aktivt for å skaffe boliger til personer med dårlig råd.

Per 31.12.2007 hadde kommunene rapportert om utbetaling av startlån til kjøp av 4872 boliger, mot 4800 på samme tidspunkt i 2006. Det totale utlånsbeløpet har i samme periode økt med ca. 400 millioner kroner til nær 2,8 milliarder kroner. Størrelsen på et gjennomsnittlig startlån økte fra 494 000 kroner i 2006 til 570 000 i 2007. Erfaringsmessig er det et etterslep i rapporteringen fra kommunene om utbetaling av startlån. Totaltallene vil dermed øke. 6500 husstander fikk til sammen 3,3 milliarder kroner i startlån i 2006.

På bakgrunn av dette vil jeg få spørre ordføreren om hvor mange husstander i vår kommune som har fått innvilget startlån. Jeg ber også ordføreren svare på hvor mange husstander som har søkt om startlån, og hvor mange av disse som har fått avslag.

Hilsen
Atle Holgersen

Askøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**