Kokkenes – hva sakene gjelder

Heldigvis er virkeligheten en del ganger mer oversiktlig enn noen kan gi inntrykk av. Redaktørens lange kommentarartikkel sist tirsdag inneholder en rekke observasjoner, påstander og antakelser som kunne gi grunnlag for mange kommentarer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tor Audun Danielsen

Tor Audun Danielsen

For min del dreier saken seg i første omgang i all enkelhet om to forhold:
1. Willy Dreessen fikk i 2000 kjøpe kommunens eiendom, gnr 47 og bnr 433 for kr.148 320. Som en del av tinglysingen står følgende: ”I henhold til kjøpekontrakt datert 24.05.00 skal det drives båtverksted (slipp og motor) på eiendommen. Innen ett år fra kjøpsdato skal det bygges slipp som kan ta båter på opp til 40 fot. Dersom kjøper eller hans rettsetterfølgere ikke bygger denne slippen innen ovennevnte tidsfrist, eller drift av eiendommen med båtverksted senere skulle opphøre, har selger rett til å kreve eiendommen tilbakeskjøtet mot betaling av kjøpesum etter pkt. 1 med tillegg av rente, men med fradrag av den festeavgift som ville ha påløpt festekontrakten av 16. januar 1995.” Kommunens sterke ønske om å sikre båtfolket gode servicetilbud skulle være innlysende.

Fra flere hold er det etterlyst verkstedtjenester på eiendommen, noe det synes å ha vært lite av i ganske lang tid. Nå gjelder det å få avklart om Dreessen har oppfylt dette punktet i kontrakten. Dette antar jeg burde være relativt lett å dokumentere, for eksempel gjennom årsegnskapene for Kokkenes Slip og Motor i perioden 2001 – 2007 som vil vise omsetningen.

Dersom det har vært svært liten omsetning, mener jeg vi som politikere har et ansvar for å ivareta kommunens/allmennhetens interesser ved å få vurdert om kommunen skal bruke sin rett til å kjøpe tilbake eiendommen. (La meg i parantes bemerke at det ikke på noe tidspunkt i brevveksling og saksforberedelser foran bystyrets behandlinger i 1999/2000 – så langt jeg har kunnet finne ut – fremkommer noe krav fra Dreessen om at han var avhengig av utvidet bygningsmasse for å kunne drive verkstedet.)

2. Kåre Jan Aas inngikk i 1998 en midlertidig avtale med kommunen om å starte opp og drive en marina. Dette var naturligvis også ut fra en kommunal interesse om å yte denne servicen til båteiere. Den midlertidige avtalen forutsetter at det skal utarbeides en permanent avtale for perioden fram til 2018. Denne avtalen er aldri blitt ferdigstilt, hovedsakelig pga uenighet om årlig leie. Resultatet er blitt at leietaker har leid kommunal grunn i 10 år uten å betale leie i det hele tatt.
Det er bred politisk enighet om at dette ikke kan fortsette.

De vedtak formannskapet inviteres til å gjøre fredag 25. april innebærer at administrasjonen skal ta tak i disse sakene umiddelbart. Etter mitt syn haster det, med sommersesongen rett foran oss. Ingen endelige vedtak skal fattes, og jeg tar for gitt at alle parter får rikelig anledning til å uttale seg. Jeg mener vi svikter vår oppgave som kommunale tillitsvalgte om vi ikke ivaretar kommunens interesser, for eksempel ved å få inn et årlig leiebeløp for en verdifull havneeiendom, eller båtfolkets interesser ved ikke å påse at et verksted som skal være operativt, er det.

Tor Audun Danielsen
Varaordfører (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**