Foreslår penger til nye bygg på UiO

Venstres Odd Einar Dørum har fremmet forslag i Stortinget om opptrapping av bevilgningene til infrastruktur i forskningssektoren. – Vi vet at det er et massivt etterslep på dette området, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Venstre

Ved Universitetet i Oslo alene har man i følge Universitas et oppgraderingsbehov på 4 milliarder kroner. Rammen for vedlikehold og investeringer i 2008 er på 225 millioner kroner.

Les oppslag i Universitas

Forslaget fra Venstres stortingsgruppe inneholder i alt fem hovedpunkter som er myntet på å øke det strategiske handlingsrommet i norsk forskning og utvikling.

– Vi må gå fra hvileskjær til fraskyv, sier Odd Einar Dørum.

Stortinget

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Her er hovedpunktene i Dokument 8-forslaget fra Odd Einar Dørum og Leif Helge Kongshaug:

1. Et styrket forskningsfond, som brukes til strategiske satsinger i tråd med intensjonen: Dette innebærer at fondsavkastningen brukes til strategiske formål/store satsinger og ikke for å dekke løpende utgifter. Fondsbeholdningen er per i dag på 66 mrd. kroner, og bør etter forslagsstillernes mening være på 150 mrd. kroner i 2010.

2. Tilstrekkelige basisbevilgninger til universiteter og høyskoler: «Hvileskjæret» må reverseres, og kuttet på 274,3 mill. kroner må tilbakeføres til institusjonene – korrigert for generell økonomisk vekst – i Revidert nasjonalbudsjett for 2008.

3. Forsøk med flerårig budsjettering innenfor viktige forskningsområder: Dette vil gi større forutsigbarhet og åpne for en helt annen fleksibilitet og autonomi for både institusjonene og Forskningsrådet sammenlignet med det vi har i dag.

4. Utarbeide en forpliktende opptrappingsplan for investeringer i forskningsmessig infrastruktur (bygg, utstyr mv.): Utstyrsetterslepet er stort, og en rekke bygg i universitets- og høyskolesektoren står på vent for rehabilitering og investeringer. Tilfredsstillende forskningsmessig infrastruktur er avgjørende for at norsk FoU skal holde høy kvalitet.

5. Styrke og videreføre den vellykkede SkatteFUNN-ordningen: Hovedkonklusjonen i evalueringen som Statistisk sentralbyrå (SSB) nylig har foretatt av ordningen, er at SkatteFUNN har ført til mer FoU og økt verdiskaping i næringslivet. Regjeringen må derfor gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats, øke timesatsene og beløpsgrensene, samt forplikte seg til en videreutvikling av ordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**