Moen prosjektet og videre fremdrift

Risør Venstre har ikke stemt nei til Moen prosjektet slik mange synes å mene uttaler Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar til innspill i etterkant av formannskapets møte i april. Vi ser at prosjektet har to deler, hvorav den ene og viktigste delen i denne omgang er å sikre en skikkelig restaurering av de gamle båtbyggeriene for å hindre ytterligere forfall. Den andre, og kanskje den mest utfodrende biten er å se på muligheten til om mulig å sikre etablering og drift av et fremidige reiselivsanlegg bygget rundt miljøet på båtbuene på Moen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Moenprosjektet må forankres hos eierne i bindende avtaler som sikrer en fremtidig drift

Moenprosjektet må forankres hos eierne i bindende avtaler som sikrer en fremtidig drift
Foto: Jan Einar Henriksen

Under formannskapets behandling i april gav vi klare og entydig positive tilbakemeldinger på del 1 om restaurering av de gamle båtbuene på Moen, samtidig som vi stilte noen krav før vi gikk videre med del 2 om utvikling av et reiselivsanlegg på Moen.

Så langt er første del av oppgaven i god gjenge med god støtte fra lokale politikere, eiere og andre bidragsytere, både private og offentlige. Risør bystyre bevilget i desember 2007 midler til Moenprosjektet over 2008 budsjettet, og dette arbeidet ivaretas nå av prosjektet og går sin gang uavhengig av den debatt som nå finner sted.

Gammel tofte

Gammel tofte
Foto: Jan Einar Henriksen

Før formannskapet gir tilsagn om ytterligere tildelinger av kommunale midler er det viktig at eierne, leietakere, beboerne på Moen, og om mulige også fremtidige drivere av et fremtidig reiselivsanlegg setter seg sammen og ser på ulike konsekvenser før de inngår bindende avtaler med bindinger, både rent økonomiske og eiendomsmessig. Spørsmål om utvikling av et reiselivsanlegg rundt båtbuene på Moen er forsåvidt ikke nytt, noe også en av eierne poengterte da formannskapet var på befaring i april. Tidligere har vi erfart at også eiere av båtbuer ikke ønsket økt aktivitet gjennom egne tun og med det i erindringen er det viktig å ta en skikkelig gjennomgang av den type problematikk i forkant av et videre prosjekt.

En sterk satsing rundt de gamle båtbuene på Moen vil skape ringvirkninger, både positive og noen negative, for de som bor på stedet. Det er derfor viktig at alle parter sammen ser på de ulike sidene av en eventuell fremtidig satsing før de endelige beslutninger tas. Uten en slik konsekvensanalyse som involverer alle parter/sider av prosjektet, vil prosjektet risikere å miste troverdighet både hos lokale og eksterne aktører med de ulemper det vil ha både på kort og lang sikt.

Vi håper derfor at prosjektansvarlig, eiere og pådrivere forøvrig tar signalene fra formannskapet på alvor og får på plass bindende avtaler som formannskapets flertall mener er nødvendig for å løfte prosjektet videre. Det fortjener alle, ikke bare de som bor på og rundt Moen og som direkte eller indirekte vil bli berørt av prosjektet, men også den øvrige del av Risørs befolkning. Politikerne på sin side må sørge for at de benytter kommunale midler på en fornuftig måte til beste for hele kommunen, også de midler som fremover vil bli kanalisert til Moen prosjektet avslutter leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**