Svarte om skoleskyss

I kommunestyremøtet 27. mai svarte ordfører Anne-Hilde Rese på interpellasjonen fra Geir Stave (V) om skoleskyss i Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

buss

Foto: Ivar Ruud Eide

I bakgrunnen for interpellasjonen sa Stave dette:

Skyss til og fra barne- og ungdomsskoler er en utfordring for Hurum, med de avstander og den spredte bebyggelsen som preger vår kommune. Kommunen har lang tradisjon for å håndtere denne logistikk-utfordringen og i det store og hele er ordningen god.

I inneværende skoleår har jeg blitt kjent med at syvåringer måttet vente på Sætre i 1 time og 38 minutter før de fikk overgang fra en buss til neste buss hjem til Storsand, en løsning har vært å tilby drosjeskyss. Jeg opplever stadig at det snakkes om til dels ufin oppførsel blant ungdommene. Ved enkelte, sjeldne avganger er det flere barn som kun får ståplass. Ved enkelte tilfeller har elever som ønsker å bli med hverandre hjem etter skolen blitt nektet av bussjåføren å være med eller har måttet betale ekstra. Ved noen tilfeller har bussen som skulle stoppet ved Steinerskolen kjørt rett forbi.

Det er åpenbart at kommunen trenger å evaluere skoleskyssen regelmessig. Foreldre og elever skal kunne stole på at kommunen sørger for en forutsigbar og trygg skoleskyssordning.

Ordføreren svarte slik:

Spørsmål 1
Hvordan vil ordføreren sikre at alle skoleelever blir skysset hjem i løpet av en time etter skoleslutt?

Svar: Administrasjonen arbeider med det utgangspunkt at samtlige elevergrupper blir skysset hjem i løpet av en time etter skoletid. Planleggingen så langt viser at kun en gruppe elever ved Rudolf Steinerskolen som med dagens timeplan må vente lenger. Vi er i dialog med Rudolf Steinerskolen for å finne en løsning på dette for kommende skoleår.

Spørsmål 2
Hvordan vil ordføreren sikre at alle busser er mobbefrie?

Svar: Det arbeides kontinuerlig med dette fra skolenes side. Det har også i spesielle tilfeller vært satt i verk tiltak som å ha en voksen med på bussen der det har vært nødvendig. God kontakt med busselskapene har vist seg å være viktig for å redusere disse problemene. Ordføreren vil sende en henstilling til busselskapene og skolene i Hurum om at det legges til rette for en felles holdning i hvordan dette problemet skal håndteres.

Spørsmål 3
Hvordan vil ordføreren sikre at alle elever til enhver tid får sitteplass?

Svar: Det er Buskerud fylkeskommune som har ansvar for skoleskyssen for grunnskoleelevene i Buskerud fylke. Fylkestinget har nå fattet vedtak om at samtlige grunnskoleelever skal få sitteplass fra skoleåret 2008/2009.

Spørsmål 4
Hvordan vil ordføreren sikre at alle skoleelever kan få bli med i bussen til venner uten å betale ekstra?

Svar: Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det ikke er rom for å øke kostnadsrammen for skoleskyssen ytterligere. Hurum kommune har idag en kostnadsramme på 2.8 mill. Vennebesøk etter skoletid må være et foreldreansvar.


Geir Stave refererte til en situasjon der en skoleelev hadde glemt busskortet sitt og ikke fikk bli med bussen. Dette skapte en vanskelig situasjon da han ikke kom seg hjem og foreldrene jobbet henholdsvis i Lier og i Oslo.
Stave ønsker større fleksibilitet hos busselskapene.

Ordføreren understreket viktigheten av at bekymringsmeldinger / avvik i forhold til skoleskyssordningen blir sendt til kommunen, slik at disse kan gripes fatt i.

Litt bakgrunnsinformasjon:

Venstre tok i forrige periode initiatativ for å få endret lovverket (vegtrafikkloven). Initiativet ble tatt både i Sigdal og i fylkespolitikken. Borghild Tenden fulgte opp sentralt.
Regjeringa sier nei, også nå i vinter. Men det skal komme en utredning. Da Runolv Stegane tok opp saken i utdanningskomiteen i 2006, var det bare Venstre og Frp som stemte for å endre vegtrafikkloven.

I fylkestinget ble det nylig fra de samarbeidende partier (V, Ap, Sp og SV) fremmet et forslag om å utrede kostnader for Buskerud med sikte på å komme i gang fra neste skoleår. Utredningen vil bli lagt fram i fylkestingets møte i juni. Det er foreløpig avsatt 3 millioner kroner.

Vi kommer også til å øve trykk på Regjeringen for å få endret loven og for at staten skal følge opp med økt rammebevilgning til fylkeskommunene.

Vedtaket:
“Fylkestinget ser med bekymring på at mange elever i Buskerud kun får ståplass på skolebussene.

Fylkestinget ber Stortinget om å endre lov og forskrifter slik at alle elevene får rett til sitteplass på bussene. Samtidig bes Stortinget om å sørge for økte rammer i tilknytning til dette formålet.

Til fylkestingets samling i juni foretas det en utredning for å løse praktiske og økonomiske problemstillinger knyttet til saken innenfor en ramme på inntil 3 millioner kroner. Oppstart skoleåret 2008-2009.”

Forslaget ble vedtatt av et enstemmig fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**