Nordområdeseminar i Tromsø

Venstre-folk fra Nesna til Vardø var i helga samlet til nordområdeseminar i Tromsø. Med illustrasjoner fra Markens grøde som kunstnerisk bakteppe utfordret de både regjeringens og Venstres nordområdepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jarle Aabakke UiT
Johan Petter Barlindhaug
Ola Elvestuen i Nordområdet
Nordområdeseminar i nord 08

Jarle Aarbakke (UiT), Jan-Gunnar Winther (Norsk Polarinstitutt) og industrigrûnder Johan Petter Barlindhaug innledet. Stortingspolitiker Vera Lysklætt og nestleder Ola Elvestuen var blant de 25 deltagerne, som diskuterte vide perspektiver på nordområdepolitikk. De fleste er erfarne politikere, som også hadde med seg mye fagkompetanse inn i debatten.

Venstre Nord

Seminaret gikk søndag over i workshop-modus, der man formulerte forslag til et eget punkt om nordområdepolitikk i Stortingsprogrammet. Det ble også laget en uttalelse fra møtet, der Venstre i nord savner tiltak i regjeringens nordområdepolitikk, som blir betegnet som et tankeeksperiment.
Fylkeslagene skal samlet utarbeide et nordområdenotat etter seminaret, og dette skal spilles inn som temasak i Landsstyret.

FORSLAG
Venstre i nord har laget et foreløpig innspill til Stortingsprogrammets andre utkast. Det foreslås lagt til utenrikspolitikk, nytt punkt 10.5:

Venstre definerer norsk nordområdepolitikk som rikspolitikk. Den skal omhandle grenseoverskridende relasjoner i det cirkumpolare området. Den angår alle politiske sektorer der Norge har felles eller kryssende interesser med en eller flere nasjoner i nord.

Klimaendringer og endringer i etterspørsel av naturressurser fører til at nordområdene får økende betydning internasjonalt, og avklaringer omkring suverenitet må framskyndes når Polhavet er i ferd med å bli isfritt.

Venstre vil styrke norsk forvaltning i Svalbardsonen. Norge skal være en sentral aktør for å etablere et stabilt samarbeid i nord basert på folkeretten. Det vil kreve stor nasjonal innsats. For å hevde de store områdene i det polare området er økt aktivitet og tilstedeværelse nødvendig.

Venstre vil spesielt fokusere på øst-vestaksen i nord for å synliggjøre utfordringene og mulighetene. Russland er vår største nære nabo i nord. Vi har felles tradisjon innenfor handel og fiskeriforvaltning, mellomfolkelig kulturaktivitet og fredsarbeid. Vi har også felles utfordringer som angår delelinjer til havs, grensetrafikk til lands, sikkerhet, beredskap, næringsutvikling, epidemier, og alvorlige klima- og miljøutfordringer.

Selv om norsk nordområdepolitikk er statlig politikk, må også fylkeskommunene og kommunene, Sametinget, organisasjoner, institusjoner og bedrifter, og ikke minst befolkningen i nord, delta i det mellomnasjonale arbeidet. De skal kunne tildeles nasjonalt ansvar og oppgaver på definerte områder på grunn av nærhet, lokal kompetanse og tradisjon.

Derfor vil Venstre:
· Legitimere Norges status i nordområdene gjennom satsing på bosetting og infrastruktur, militær tilstedeværelse, samt initiativ og ansvar for internasjonale utfordringer og samarbeid i nord.
· Utvikle en robust struktur for transport, energi- og kommunikasjonsoverføring mellom landsdelene og landene i nord.
· Styrke norsk tilstedeværelse i og forvaltning av Svalbardsonen.
· Utvikle de nordlige ressurser for matproduksjon på hav og land, slik at det bidrar til å ivareta det framtidige globale behov.
· Satse sterkt på forskning innenfor klima, miljø og marine ressurser
· Bidra til å etablere verdens beste internasjonale beredskapsopplegg mot oljeforurensning.
· Etablere et eget risikofond rettet mot eventuelle skadevirkninger for fiskeri og miljø.
· Etablere felles internasjonal overvåkning av fiskeuttak og utslipp av ballastvann.
· Bærekraftig ressursforvaltning og skjerming av de mest sårbare gyte- og oppvekstområder for nordatlantiske fiskearter.

Nordområdeseminar
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**