Tro på småbedriftene

Venstre er oppgitt over at regjeringen, midt i den globale finansuroen, legger fram et statsbudsjett som foreskriver helt feil medisin. Nå når vi trenger å trygge arbeidsplasser og sikre vanlige borgeres økonomi, vil regjeringen skjerpe arveavgiften for private eiere, heve ligningsverdien på næringseiendom og opprettholde den høye formuesbeskatningen. Dette er en politikk som rammer småbedrifter og familieeide bedrifter spesielt hardt, skriver Geir Stave, fylkesleder i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Når man opplever økonomiske omveltninger, er det enda viktigere enn før med et dynamisk næringsliv der det vokser og skapes i smått og stort. Framtidens velferdssamfunn avhenger av nyskaping, framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Og når økt arbeidsledighet spøker i bakgrunner, hjelper det ingen at terskelen for å skape arbeidsplasser for seg selv og noen flere blir hevet, slik Regjeringen legger opp til. Nå er det satsing på lokalt næringsliv og småbedrifter som kan vise seg å være den beste medisinen.

Sparegris

Foto: Microsoft Clipart

Langsiktig, privat, stabilt eierskap ønsker Venstre å ha mer av. For bedriftene handler det om å kunne bygge opp reserver, formuer som sikrer at man klarer å stå imot urolige og trangere tider. Derfor vil Venstre redusere formueskatten. Det handler også om å sikre at familieeide bedrifter kan overdras fra en generasjon til den neste. Med dagens arveavgiftssatser har mange ikke råd til overta en bedrift som har vært i familiens eie i generasjoner. Venstre vil derfor redusere arveavgiften og innføre en ordning med betinget fritak for arveavgift ved generasjonsskifte. Arvemottaker betaler arveavgift dersom bedriften eller eiendommen selges innen ti år etter generasjonsskiftet.

Venstre legger fram en liste over tiltak som bør iverksettes raskt for å bedre rammevilkårene for gründere og småbedrifter, og som Venstre vil følge opp gjennom forslag i Stortinget denne budsjetthøsten:

Bedre sosiale rettigheter for gründere og selvstendig næringsdrivende, rettigheter knyttet til svangerskap, fødsel, omsorg for små barn. Spesielt er dette viktig for å få flere kvinnelige gründere.

Gi rett til bunnfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

Bedre regelverket for selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet.

Generelt legge til rette for flere forenklingstiltak, gjennom for eksempel redusert rapporteringsbyrde/-plikt overfor Brønnøysundregistrene.

Dele Innovasjon Norge i to, en målrettet nyskapingsdel for gründere i hele landet og en del som skal sikre distriktsutbygging.

Sikre risikovillig kapital gjennom det offentlige virkemiddelapparat og gjennom skattestimulans for private investorer.

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre

Foto: Tove Kristiansen

Geir Stave
fylkesleder Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**