Uttalelse om videregående skole i Hurum

Med bakgrunn i den offenlige debatt om den nye videregående skolen på Hurum, vedtok kommunestyret i Hurum den 4. nov. å gi en uttalelse i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Med bakgrunn i den offenlige debatt om den nye videregående skolen på Hurum, vedtar kommunestyret i Hurum å gi følgende uttalelse i saken:

Hurum kommunestyre forventer at Buskerud fylkeskommune står fast ved sine tidligere vedtak om bygging av en nyskapende skole som et fellestiltak for skoleutvikling og regional utvikling.
Hurum kommune og Hurums næringsliv har aktivt vært involvert i utviklingen av skolen siden Visjon og pedagogisk-organisatorisk plattform ble behandlet og vedtatt i fylkeskommunen 2003-04.

Hurum kommune har siden 2006 arbeidet aktivt for å tilrettelegge en tomt for den videregående skolen i Hurum slik fylkeskommunen satte krav om. Reguleringsplanen for tomt til den videregående skolen ble vedtatt i kommunestyremøtet den 27.05.08 (sak 34/08). Den tilrettelegger for bygging av skolen i nedre del av Åsveien i samsvar med tidligere vedtak om tomtevalg for skolen. Tomtekjøp og reguleringsplanarbeidet er kostnadsført for ca. 15,5 mill. kroner i kommunens regnskaper.

Hurum kommunestyre har i vedtak i sak 57/06 Hurum videregående skole — Hurum kommunes deltakelse, forpliktet seg til sambruk av lokaler til et felles bibliotek og kulturhusfunskjoner. Det er også vedtatt å inngå leie av lokaler til Innvandringssenteret. Hurum kommune har rettet henvendelse til Buskerud fylkeskommune om et langsiktig samarbeid/leieforhold angående dette.

Dette er vedtak vi opprettholder og aktivt følger opp bl.a. ved vår deltagelse i reiselivsalliansen og i prosjektgrupper og arbeidsgrupper vedrørende skolen. Hurum kommune har innarbeidet leiekostnader og investeringskostnader i økonomi- og handlingsplanen for 2009-2012.

Fylkesutvalget vedtok i sak 075/07 den 15.08.07 prinsipper for utleie og sambruk ved ny videregående skole på Hurum. Fylkeskommunens sene avklaring av “fremleie”begrepet i dette vedtaket har forsinket saksbehandlingen av konkrete formuleringer av leieavtaler. Dette ble avklart først i slutten av september i år og den nye leieavtale/sambruksavtalen vil i følge planen bli lagt fram for politisk behandling på nyåret.

Hurum kommunestyre forventer også at alle avtaler knyttet til reiselivsalliansen følges opp i tråd med intensjonene jmf. “Invitasjon til deltakelse i reiselivsalliansen — et samarbeid mellom reiselivs- og kulturaktører med utgangspunkt i ny videregående skole for reiseliv, lokalisert i Hurum”.
Sak om dette ble behandlet i Hovedutvalget for utdanningssektoren den 23.08.07 i sak 040/07. Buskerud fylkeskommune vedtok bl. a. i denne saken at også Buskerud fylkeskommune ved utdanningsavdelingen vil delta som hovedsamarbeidspartner i reiselivsalliansen (RA) — et samarbeid mellom reiselivs- og kulturaktører med utgangspunkt i ny videregående skole på Hurum. Som hovedsamarbeidspartner forplikter fylkeskommunen ved utdanningsavdelingen seg til på lik linje med Hurum kommune og næringsaktører seg til et årlig bidrag i 5 år fra 01.01.2010.

RA ble etablert 01.01.08, fylkeskommunen har tilsatt ern daglig leder i RA og det er pr. d.d. 13 partnere med avtale i RA. RA har til nå i 2008 fått innvilget finansiering av 2 prosjekter av fylkeskommunens og Drammensregionens regionalutviklingsmidler.

I den offentlige debatt om den nye videregående skolen på Hurum diskuteres elevtall og klasserokkeringer mellom skoler. Til denne debatten opplyser vi om:
Hurum kommune har idag ca 120-130 elever pr. årskull som starter i videregående skole fra 2010. Det innebærer at Hurum alene nesten kunne fylle de plassene som den nye videregående skolen tilrettelegger for. Det synes derfor noe søkt at debatten nå dreier seg om fylkets øvrige nedgang i årskull, lang reisevei og økte CO2-utslipp. Fra siste års 1. valgsopptak opplevde vi at elever fra Hurum fikk plass både i Hokksund og Kongsberg. Innenfor fylket har det vært lang tradisjon i at noen elever har lengere reisevei. Det har dessuten vært kjent siden videregående skole i Hurum ble vedtatt at det ville bli rokkeringer innad i skolene vedrørende plassering av ulike utdanningsprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**