Forslag til budsjett for Østfold Fylkeskommune for 2009

Venstre har inngått budsjettforlik i Øtfold fylkesting. Her kan du lese fellesforslaget til Venstre, Ap, KrF, Sp, SV og Pp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstre logo liggende

Foto: Venstre

Nedenstående forslag bygger på Økonomiplan 2009 -2012 for fylkeskommunen, som ble vedtatt i juni 2008, og er i overensstemmelse med langsiktige mål for hele fylkestingperioden, kfr. avsnittet "Politisk grunnlag" i budsjettvedtaket for 2008.

Også fylkesrådmannens forslag bygger på økonomiplanen. Noen få avvik har oppstått fordi kostnadene til kollektivtransport har økt mer enn beregnet, og at det ikke har vært mulig å finne rom for formål som ligger utenfor tidligere kjente rammer.

Når det likevel gjøres enkelte påplussinger, er det for å videreføre Østfold fylkeskommunes satsing på mer og bedre kollektivtransport, og for å få en større andel av ungdommen i fylket til å fullføre videregående utdanning. Budsjettet markerer også viljen til å satse på frivillige organisasjoner og på universell utforming av bygninger og samferdselsmidler m.v.

Noen av formålene i økonomiplanen vil bli nærmere vurdert når ev. overskudd for 2008, samt utbytte fra Østfold Energi, er kjent våren 2009. Dette gjelder regionale utviklingsformål som finansieres over Utviklingsfondet, og satsing på fylkesveiene, herunder også gang- og sykkelstier.

Østfold fylkeskommune skal i tråd med tidligere vedtak bidra til realisering av Science Center Østfold. Dette er et viktig regionalt utviklingsprosjekt. Formålet dekkes via bidrag fra Østfold Energi eller over utviklingsfondet. Det er forutsetningen at offentlige tilskudd i Østfold minst skal matche et statstilskudd til formålet.

Arbeidet med revisjon av kollektivplanen settes i gang i 2009.

Forvaltningsreformen, som blir innført fra 2010, vil tilføre fylkeskommunen nye oppgaver. I løpet av 2009 bør fylkeskommunens organisasjon både administrativt og politisk gjennomgås, med sikte på god forvaltning både av nye og gamle oppgaver.

Budsjettvedtaket innebærer at resultatmål og arbeidsoppdrag for 2009 godkjennes. Her er det noe ulik form fra budsjettkapittel til budsjettkapittel. Ved neste budsjett bør dette gjennomgås med sikte på en mer enhetlig form.

Penger

Foto: hl

Budsjettet vedtas slik:
1. Fylkesrådmannens forslag legges til grunn

2. Budsjettkapittel 7.2. Kollektivtrafikk:
Det foretas endringer i disponeringene innen kollektivkapitlet for å bevare og forsterke den positive trenden med flere passasjerer og en mer fleksibel tjeneste for brukerne. Takster og omfang av kollektivtilbudet opprettholdes på 2008-nivå. Ut fra dette gjøres følgende endringer:
•Forventet kostnadsvekst justeres ned med 5,0 mill kr.
•Anslaget for billettinntektene på busstrafikken økes med 2,5 mill. kr. Det satses offensivt på økt trafikk, bl.a. ved å delta i en statlig belønningsordning, og ved intensiv markedsføring.
•Egnede ruter erstattes med bestillingsruter. Ved siden av å bidra til et mer fleksibelt tilbud for brukerne, vil det gi en besparelse på 1 mill. kr. Det forutsettes at alle bussavganger som fjernes, erstattes med muligheten for å bestille og benytte drosje for busstakst, og at bestilling av slik drosje kan skje inntil en time før avgang.
•Økningen i utgiftene til spesialskyss begrenses til 1,1 mill kr. ut over vanlig prisvekst. Dermed frigjøres 1,5 mill. kr, som overføres til kjøp av busstjenester.
•Det foretas en gjennomgang av rutetilbudet med sikte på forenkling fra høsten 2009. Målet er å gjøre busstilbudet enklere å forholde seg til for brukerne og enklere å markedsføre.
•”Ut for 15 " videreføres i 2009. Østfold fylkeskommune deltar i tillegg i søknadsrunden for universell utforming av kollektivtilbudet og ny statlig ordning for samordning av bestillingstransport og transporttjenesten for funksjonshemmede.
•TT-ordningen gjennomgås med sikte på at ubrukte midler kan omfordeles til personer med varige funksjonshemninger som har store behov for å delta i sosiale aktiviteter.

3. På budsjettkapittel 7.3. Videregående Opplæring gjøres følgende endringer:
•Kapitlet styrkes med 1 mill. kr. som overføres fra kap. 7.6., kfr. punkt 5 nedenfor. Styrkingen benyttes til å få en høyere andel av ungdommer i Østfold til å fullføre videregående utdanning, og spesielt til å forebygge bortvalg.

Arbeidet med å få en optimal tilbudsstruktur i videregående skole fortsetter, både i forhold til arbeidslivets behov, elevenes ønsker og kostnadseffektiv drift. Det legges vekt på videreutvikling av en offentlig fellesskole med undervisning og innhold av høy kvalitet, en velutviklet sosial kompetanse og godt læringsmiljø. Virkemidler for dette er god rekruttering og skolering av skoleledere og høyt kvalifisert undervisningspersonell. Det er en forutsetning at det føres en god dialog med alle involverte i skolesamfunnet.

4. På budsjettkapittel 7.4. regional utvikling gjøres følgende endringer:
•Opplevelsesprogrammene avsluttes fra 1.8. 2009. Arbeidet omorganiseres fra samme tidspunkt i tråd med den videreføring som er omtalt i budsjettet for 2008 under overskriften "Politisk grunnlag". Restmidler benyttes til å få i gang den virksomheten som skal fortsette. Ny styringsstruktur og nærmere planer for virksomheten utarbeides i løpet av 1. halvår 2009.
•Tilskudd til museumstjenester økes med 1 mill. kr. Dette benyttes til å fremme etableringen av ett fylkesdekkende museum, og kan eventuelt fordeles på enkeltformål når konsolideringen er bestemt.
•Det settes av 0,5 mill. kr til fylkesdekkende frivillige aktiviteter. Herav bevilges 0,2 mill. til Kirkens SOS i Borg. Resten fordeles av OKH komiteen i forbindelse med en planlagt gjennomgang av frivillig virksomhet i Østfoldsamfunnet.
•Ved overføring av vannforvaltningsmyndigheten fra statlig til fylkeskommunalt nivå fra 2010, er det forutsatt at én fylkeskommune vil få ansvaret for hele Glommas nedbørfelt. Østfold fylkeskommune bør derfor overta den vannregionmyndighet som i dag ligger hos fylkesmannen i Østfold.

5. På budsjettkapittel 7.6. Administrasjon og fellesfunksjoner gjøres følgende endring:
•Omstillingskostnader reduseres med 1 mill. kr. Det legges til grunn en besparelse ved at personale i større grad kan styres til oppgaver og virksomheter som gir best mulig ressursutnyttelse. Besparelsen overføres til budsjettkapittel 7.3. for å styrke tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning. Kfr. pkt. 3 ovenfor.

6. Til budsjettforslagets kapitler 8 Forvaltning av bygg og eiendomsmassen og 9 Investeringer bemerkes følgende:
•Østfold fylkeskommunes bygninger og anlegg skal ha god tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne.

7. Merutgiftene dekkes inn ved å øke uttaket av tidligere oppsparte midler med 1,5 mill. kr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**