Hvorfor vi sier ja til eiendomsskatt

I et innlegg fredag begrunner Høyres Einar Holmer Hoven hvorfor han stemmer nei til eiendomsskatt, primært med utgangspunkt i to sitat fra partiets program. Det er svært lett å være enig med han i at det er avgjørende å holde orden på kommunens økonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jens Olai Justvik og Tor Audun Danielsen

Foto: Venstre

Når det gjelder programformuleringen om at ”kommunens økonomi kan løses uten å innføre nye eiendomsskatter”, er det etter vårt syn viktig å påpeke at det samme Høyre-programmet også inneholdt formuleringer om at tjenestetilbudet ikke skulle svekkes. Dessverre er det bare i Ole Brumms verden en kan si ja takk til to motstridende valg. I paneldebatter, og i samtaler ellers, ble Høyres ordførerkandidat flere ganger utfordret på hva han ville velge dersom de to ønskene ikke kunne forenes, og svaret var like klart hver gang: Dersom eiendomsskatt måtte til for å sikre de kommunale tjenestene på dagens nivå, ville han akseptere at den ble innført. Når han har fått mye pepper for å fortsette å forfekte dette synet, virker det svært urimelig. Og det er åpenbart flere i Høyres gruppe som synes at det samme gode tjenestetilbud er av helt avgjørende betydning i budsjettbehandlingen.

Flere partier mente at eiendomsskatt var nødvendig og ga uttrykk for det i programmene sine (slik Venstre foreslo allerede i samme bystyremøte som skoleutbygging ble vedtatt, en utbygging som øker de kommunale utgiftene med vel kr.10 000 000 per år).

Ingen er glade for å introdusere en urettferdig skatt som på mange måter rammer tilfeldig.
At Holmer Hoven velger å legge hovedvekten på formuleringen om nei til eiendomsskatt, er for så vidt en grei sak. Men hva er prisen for et slikt nei, om det skulle få flertall?

Vi har savnet, og savner fortsatt etter formannskapets behandling, hvordan motstanderne av eiendomsskatt vil dekke inn de 12 – 13 millionene som ev. mangler for å få balanse i 2009, og i årene fremover.
Rådmannen har, i tråd med fjorårets vedtak og gjentatte politiske signaler i løpet av året, lagt fram et budsjett hvor ingen dramatiske kutt legges inn, og eiendomsskatt innføres.

Høyres gruppe har foretatt en svært grundig analyse av budsjettforslaget. Gruppa har stilt rådmannen en rekke spørsmål, og spørsmålene med svar er sendt alle bystyremedlemmene. Etter vårt syn viser disse at det ikke er mulig å kutte et slikt beløp uten betydelige kutt i kommunens tjenester. Kommunen drives svært rasjonelt. Det er naturligvis ikke bare Holmer Hoven som opplever det som vanskelig å lage et alternativt budsjett, men det blir for enkelt å fore opinionen med påstander om at eiendomsskatt ikke trengs, uten samtidig å vise helt konkret hvor kuttene skal tas. Først da kan innbyggerne virkelig vite hva dette neiet innebærer for dem.

Ut fra Venstres syn er vi helt avhengige av denne skatten for å opprettholde alle de viktige tjenestene som vi som innbyggere nyter godt av på en eller annen måte, det være seg innen skole eller omsorg, eller tjenester sentralt.

Så blir det en ny diskusjon i 2009 om vi kan oppnå balanse videre uten en økning av skatten i de aller nærmeste årene. Det må også bli en avveining mellom de krav/pålegg fra sentrale myndigheter og forventninger fra innbyggerne som kommunen står overfor, sammenholdt med tilgjengelige inntekter for kommunen.

Tor Audun Danielsen Jens Olai Justvik
Bystyrerepresentanter for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**