Foreslår miljørapportering

I en interpellasjon foreslår Venstre å innføre miljørapportering i årsberetningen for 2009 i Hurum kommune. Ordføreren besvarer interpellasjonen fra Geir Stave i kommunestyremøtet 16. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jorda

Foto: Microsoft

Til ordføreren

Interpellasjon fra Geir Stave, Hurum Venstre


Venstre foreslår å innføre miljørapportering i årsberetningen for 2009 i Hurum kommune

Venstre vil at årsberetningen for Hurum kommune skal inneholde en miljøstatus for kommunens virksomhet. Kommunen påvirker det ytre miljø gjennom sin virksomhet, på flere måter.

Vi gir utslippstillatelser, er byggherre og innkjøper, transportør og eiendomsforvalter – både av bygg og naturområder. Vi forvalter sentrale miljøoppgaver som drikkevann til innbyggerne, rensing av kloakk og avløpsvann, innsamling og håndtering av avfall, ulike typer vern, artsmangfold og regulering av arealer. Hver for seg jobber de ulike sektorer med dette, men vi savner en samlet og systematisk framstilling av den lokale miljøtilstanden.

CICERO Senter for klimaforskning har slått fast at kommunene kan bidra til så mye som 15 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Norge gjennom sin virksomhet og sine virkemidler. Kommunene er derfor en svært viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og for å nå de målene for reduksjoner i klimagassutslippene som Stortinget har vedtatt i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.

Venstre på Stortinget har forøvrig foreslått å endre Kommuneloven, slik at kommunene blir pålagt å ha med en miljøstatus i årsberetningen. Uavhengig om og når dette blir vedtatt, kan vi være forut for dette og være flinkere enn det loven pålegger oss i dag.

Vi har i handlingsprogram 2009 — 2012 under kapittel Plan og bygg, et resultatmål om at energi- og klimaplan er utarbeidet. Det skal være et prosjekt i samarbeid med Røyken og Lier. Venstre vil at denne planen skal være noe mer enn pene ord i en handlingsplan. Vi vil derfor at planen følges opp med rapportering av miljøstatus i kommunens årsberetning.

Spørsmål til ordføreren fra Venstre:
Vil ordføreren ta initiativ til at et kapittel med samlet miljøstatus for kommunens virksomheter innføres i Hurum kommunes årsberetning fra og med 2009?

Fylkesleder i Buskerud Geir Stave

Foto: Tove Kristiansen

Klokkarstua, 10. desember 2008
Geir Stave

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**