Åpner for miljørapportering fra 2010

Venstre ønsker at Hurum kommunes årsberetning skal inneholde en miljøstatus for kommunens virksomhet. I en interpellasjon fra Geir Stave (V) i kommunestyremøtet 16. desember ble spørsmålet tatt opp. Ordføreren åpner for dette, men ikke før eventuelt i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Amazonas regnskog

Amazonas regnskog
Foto: © Joao Virissimo | Dreamstime.com

For å gi en samlet miljøstatus må det først defineres hvilke miljømål det skal rapporteres på og deretter etableres system for innhenting av data. Dette har ikke Hurum på det nåværende tidspunkt. Men før det må en klima- og energiplan på plass. Tanken er at planen skal bli ferdig i løpet av året.

-Dette er en viktig sak, sier Geir Stave. Kommunene er en svært viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og for å nå de målene for reduksjoner i klimagassutslippene som Stortinget har vedtatt i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk. Han lover å være en pådriver i saken i året som kommer.

Les interpellasjonen her

Dette er svaret fra ordføreren:

Svar på interpellasjon om miljørapportering
Hurum kommune vedtok i handlingsprogrammet for 2008 — 2011 at mål og strategier om utarbeidelse av Klima-miljøplan innarbeides. Planprogram for utarbeidelse av klima- og energiplan i samarbeid med Røyken og Lier kommune ble framlagt for Plan- og utviklingsutvalget 24.06.08.

Vedtak:
1. Planprogram datert 23.05.08 legges til grunn for arbeidet med Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum kommuner.
2. Utviklingen av klima- og energipolitikken skal ta utgangspunkt i ambisjonsnivået i nasjonal og europeisk klimapolitikk, samt Vestregionens mål om å være en foregangsregion innen klimaarbeidet.
3. Medvirkning skal vektlegges i tråd med planprogrammet. Høringsfristen ved ferdig plan bør settes lik at dette ivaretas (4-6 uker).
4. Det oppnevnes en referansegruppe bestående av 2-3 politikere fra hver kommune. Fra Hurum deltar: Terje Kjos (H), Geir Stave (V) og Anne Hilde Rese (AP).

Planen vil inneholde regnskap for dagens utslipp og prognose for fremtidige utslipp av klimagasser i den enkelte kommune. Planen er ikke planlagt å omfatte status eller tiltak for andre miljøspørsmål enn klima- og energi. ENOVA ga 03.11.08 tilsagn om tilskudd til arbeidet med planen. Per tiden innhentes tilbud om konsulentbistand i dette prosjektet.

Klima- og energiplanen ble første skritt på veien, fordi vi anså at det er realistisk å kunne følge opp en slik plan uten for store investeringer.

Hurum kommuen har ikke system for særskilt miljørapportering, men det rapporteres indirekte på ulike tema i kommunens årsmelding. For å gi en samlet miljøstatus må det først defineres hvilke miljømål det skal rapporteres på og deretter etableres system for innhenting av data.

Ordfører ser ikke at dette er realistisk å innføre allerede fra rapportteringsåret 2009. Ordfører vil i midlertid vurdere å fremme forslag om at Hurum kommune bli etablere en miljørapportering fra 2010 i samband med arbeidet med handlingsprogram 2010 – 2013.

Anne-Hilde Rese
Ordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**