Vant kampen for Sigdalsvegen – Navarsete avgjør

Fylkestinget i Buskerud vedtok onsdag med 22 mot 21 stemmer å si et foreløpig ja til at Sigdal kommune gjennom låneopptak kan forskuttere 40 millioner kroner til ytterligere utbedring av Sigdalsvegen. – Dette var en viktig seier for Sigdal, sier fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I fylkesutvalgets møte for 14 dager siden klarte Stegane å snu rådmannnens negative innstilling og fikk flertall for å sende søknaden videre til statsråd Liv Signe Navarsete.

Runolv Stegane

Foto: Ole Marius Fossen

– Det var en god opplevelse da fylkestingets flertall med Ap, Sp, V og SV støtta mitt forslag fra fylkesutvalget. Men seieren satt langt inne siden H, Frp og KrF stemte mot å sende søknaden videre til statsråden, sier Stegane.

Riksveger er et statlig ansvar. Men fylkeskommunen har mye å si når det gjelder fordeling av pengene. Sigdalsvegen har aldri nådd opp i prioriteringene i ordinære vegplaner som vedtas av fylkeskommunen og staten. I tillegg er det regler for hvor mye som kan forskutteres, og det er en grense for prosjektets størrelse.

Det er et tett samarbeid med Sigdalkjøkken som gjør det mulig for Sigdal kommune å ta opp lån på 40 millioner kroner, i tillegg til lånet på 25 millioner kroner som ble tatt opp for å utbedre strekningen Prestfoss – Horga i 2006. Sigdalkjøkken får kompensasjon for at bedrifta fikk høgere arbeidsgiveravgift i 2004. Bondevik II -regjeringa gav grønt lys for at pengene kunne brukes til Sigdalsvegen. Kommuen tar så opp lån der rentene betjenes av kompensasjonspengene. Men Sigdal er avhengig av positiv holdning i fylkeskommunen og hos statsråden for å være sikker på å få pengene igjen. Det første lånet (25 millioner kroner) tilbakebetales i 2013.

– Sigdal kommune tok dette problemet opp med staten høsten 2006. Venstre stilte spørsmål i Stortinget og statsråden sa at hun ville se positivt på en søknad dersom fylkeskommunen var positiv. Vedtaktet i fylkesutvalget onsdag var derfor en viktig seier for Sigdal, sier fylkesvararordfører Runolv Stegane (V)

Statens Vegvesen har allerede prosjektert opprustning av Sigdalsvegen mellom Hole og Foss bru. Dette er den aller verste sterkningen på Sigdalsvegen. Sigdal kommune har vedtatt reguleringsplan. Dersom Navarsete sier ja, kan det bli anleggsarbeid allerede i 2009.

Les om tidligere innsats for Sigdalsvegen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**