Hedmark og Oppland Venstre på bedriftsbesøk hos Securinet AS på Lillehammer 19. januar 2009 i regi av Nho

Securinet AS ber om følgende tiltak: Bedre vilkår for FoU, bedre infrastruktur i form av vei/bane,
bedre avskrivningsregler, mer fleksible ansettelsesregler, en mer stabil kronekurs og bedre tilgang på kompetent arbeidskraft. Dette er krav som Venstre stiller seg bak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nhos nytilsatte direktør, Christel Kvam orienterte.
Status for næringslivet i Hedmark og Oppland:
Ca 1700 medlemsbedrifter
Vanskelig å forholde seg til de 2 fylkeskommunene pga ulikt styringssystem
90 % av bedriftene har under 20 ansatte i de 2 fylkene
Virkemiddelapparatet lite tilpasset små og mellomstore bedrifter
Byggenæringa 3. størst
Raufossmiljøet viktig pga sin spisskompetanse
Næringsliver vårt spesialisert i de ulike distriktene
Glomdal — viktig for trevare/bygg

Økonomisk barometer:
Måtte dobbeltsjekke fikk mange ulike svar
Innlandet nedjustert til minus 4,9 %
Innlandet mer negative til framtida enn landet for øvrig
Mer kompetanse til vår region ønskes
Få har kredittproblemer her — mange har bygget opp reserver/egenkapital
Regionale sparebanker er viktige
Reiseliv trad dårlig likviditet
Overkapasitet i bildelproduksjonen – nedbemanninger og tilpasninger
Men også ledige stillinger/ubesatte stillinger i industrien
Vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft
Mange innvandrere mangler syselsetting
Mer privat tjenesteyting vil komme
Fortsatt en del pendling ut av regionen
Beholde spisskompetanse — viktig i en krisetid
Behov for veldig ulike tiltak: Alt fra klasse 2 førerkort til påbygg avansert videreutdanning/FoU
Vanskelig å holde i gang FoU i krisetider — se på samfinansieringordninger
Bedre skattefunn viktig tiltak

Øke antall studieplasser
Permitteringsreglene er for rigide
Behov for kortsiktige kompetansehevende tiltak
Høgskolene: best på helse og skole – bør styrke de områdene hvor det blir økt etterspørsel — eks førskolelærere

Securinet AS:
Driver alarmoveråkning — hovedproduktet med 24 timers drift 365 dager i året
Leverer til hele landet — til 428 kommuner
622 abonnement
Eid av et engelsk selskap
Part of Multicom Security Group
Søsterselskap i Sverige
Ønsker at verdiskapningen forblir her, men vanskelig pga utenlandske eiere

Lokale brannsjef kan påby alarmovervåkning
Mange brudd i nettet i Norge daglig, men ukjent hvis det ikke overvåkes
Ca 40 ansatte i Securinet
Ca 100 mill i omsetning
Resultat på ca 20 mill

Erik (ref)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**