Årsmelding for Hurum Venstre 2008

Her kan du lese årsmeldingen for 2008 og få et innblikk i den store aktiviteten i Hurum Venstre i året som gikk. På årsmøtet 22. januar ble årsmeldingen tatt til etterretning og offentliggjøres herved.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre logo liggende

Foto: Venstre

Årsmelding for Hurum Venstre 2008

Styret i Hurum Venstre har hatt følgende sammensetning i året som er gått:

Styret
Leder: Gunn-Torill Homme Mathisen
Nestleder: Finn Dale Iversen
Politisk sekretær: Geir Stave
Kasserer: Mette Wiik
Styremedlem: Anne Lise Pettersen
Styremedlem: Morten Kaksrud
Styremedlem: Rune Sandsether
1. varamedlem: Roy Heien
2. varamedlem: Bjørn Lindvig
3. varamedlem: Mari Myhrene
4. varamedlem: Elin Sandsether

Valgkomité
Marianne Arctander
Petter Normann Pettersen
Trond Høvik

Revisorer
Svein Lesto
Trond Høvik

Miljøpris / studienemd
Geir Stave (VO-ansvarlig i styret)
Rune Sandsether
Astrid Blåhella

Verv i Hurum kommune og Buskerud fylkeskommune etter valget 2007 — se vedlegg

Arbeidet i Hurum Venstre

Interne møter
Det har vært avholdt ti styre- og gruppemøter og fem av disse har også vært lagsmøter. Det har dessuten vært arrangert et åpent gruppemøte. Det har vært godt frammøte på møtene. 86 saker er behandlet i styret.

Etter initiativ fra Hurum Venstre ble det avholdt felles årsmøte for Hurum, Lier og Røyken Venstre i rådhuset i Røyken. Først hadde vi separate årsmøter før vi samlet oss i plenum for en politisk bolk. Gjest på årsmøtet var Rita Sletner, assisterende generalsekretær i Venstre. Sletner presenterte den ferske NOU fra Voldtektsutvalget der hun hadde vært leder: "Fra ord til handling – Bekjempelse av voldtekt krever handling”.

Venstres Miljøpris for 2007 ble delt ut på et eget møte. Vinner av prisen ble Torger Ugstad. Han ble hedret for sin innsats for natur og fauna gjennom mange år.

Hurum Venstre arrangerte i høst en valgkampsamling for Nedre Buskerud i Kornmagasinet i Røyken, men bare representanter fra Drammen og Hurum møtte.

Eksterne møter
Representanter fra Hurum Venstre har deltatt på mange møter i året som gikk, både i kraft av sine kommunale verv, men også fylkeskommunale verv. Fire utsendinger deltok på årsmøtet i Buskerud Venstre og fire på nominasjonsmøtet i høst.

Geir Stave og Gunn-Torill Homme Mathisen deltok på Venstres hovedorganisasjons seminar om kommunebudsjett og senere på Venstreskolen trinn to. Leder presenterte også Hurum Venstres hjemmeside på Rikspolitisk nettverk og deltok på fylkesråd i Buskerud Venstre.

Geir Stave ble valgt til fylkesleder i 2008 og deltar i Venstres stortingsvalgskolering Rikspolitisk nettverk fram mot valget.

Økonomi og medlemstall
Økonomien i Hurum Venstre er god og det er positivt ved inngangen til et valgår.
Saldo ved årets utgang er kr 14 357.
Pr. 31.12.08 har Hurum Venstre 37 registrerte medlemmer og av disse har 32 betalt sin medlemskontingent for 2008. Det er en økning på to betalende medlemmer fra i fjor.
Basert på stemmetall ved fylkestingsvalget og medlemstall får Hurum Venstre fire utsendinger til fylkesårsmøtet i 2009.

http://hurum .www.venstre.no
Venstres hjemmesider utvikles stadig og nye funksjoner kommer på plass. Hurum Venstre sin hjemmeside er til en hver tid oppdatert og reflekterer arbeidet i Hurum Venstre og det politiske liv i kommunen vår. Leder er redaktør av hjemmesiden.

Saker gjennom året
Hva har preget året som er gått sett med Venstreøyne? Venstre er jo en del av opposisjonen i Hurum og derfor er det kanskje begrenset med politiske seiere vi kan trekke fram. Frp og Ap har flertall.

Men vi i Venstre slåss for saker vi brenner for og er synlig både i kommunestyresalen og i media. Det resulterte i en leder i Røyken og Hurums Avis 6. juni der det ble pekt på at Venstre var det mest aktive og synlige partiet i Hurum. Våre ambisjoner er ikke mindre for 2009. Gode venstresaker skal løftes opp og fram.

Kampsaker
– Stadig kamp for miljøet i alle typer saker
– Nei til nedbygging av strandsonen
– Nei til overforbruk av plastposer
– Ja til miljørapportering i årmeldingen til kommunen
– Ja til forsøk med stemmerett for 16 — åringer
– Ja flere gang- og sykkelveier
– Ja til bedre kollektivtrafikk generelt og bedre skoleskyssordning spesielt
– Ja til vern av Verksryggen, det haster å få på plass en reguleringsplan for sandtaket på Verket
– Nei til eiendomsskatt som er en trippelbeskatning av innbyggerne
– Ja til helårsboliger framfor flere hytter; flere lys i vinduene på vinterstid, flere skattebetalere
– Ja til økt satsing på økologisk og kortreist mat
– Ja til bokbussen
– Ja til videregående skole i Hurum med kulturhus og bibliotek
– Ja til styrking av læreren og dermed skolen
– Ja til interkommunalt samarbeid på alle områder der det er mulig
– Ja til engasjement i Sætre
– Ja til å åpne for debatt i alle politiske saker

Det blir en lykkelig løsning for Filtvet kommunale fiskerihavn. Venstre engasjerte seg i saken, fikk løftet saken til politisk nivå og den forfalne brygga ble stengt. Senere på året ble 863 000 kr bevilget over statsbudsjettet for 2009 til ny brygge.

Utfordringer
Hurum har store utfordringer i årene som kommer, ikke minst økonomisk. For å få budsjettet for 2009 i balanse, måtte man kutte 10 millioner kroner. Nå har man kuttet til smertegrensen i alle virksomheter.

I 2010 ligger det an til et underskudd på ikke mindre enn 12 millioner kroner. I budsjettbehandlingen var derfor Venstre med på å gi flertall for forslaget om å konkurranseutsette enkelte kommunale tjenester. Vi må våge å tenke nytt, vi må være åpne for å gjøre ting annerledes, vi må tåle å bli upopulære hos enkelte innbyggere.
Men: Vi ønsker ikke å innføre eiendomsskatt for å få budsjettet i balanse.

Venstres forslag til budsjett og økonomiplan for 2009
– Hurum kommune holder betalingssatsene ved Kulturskolen på samme nivå som i 2008.
– Hurum kommune innfører en ordning med søskenmoderasjon på SFO.
– Hurum kommune utarbeider en ny rekrutteringsplan for lærere.
– Hurum kommune vurderer muligheten for å samordne byggesaksbehandling med Røyken kommune. Forutsetningen for at dette skal være aktuelt er at man oppnår:
– Bedre tjenester til publikum til lavere kostnader
– Styrking av kompetansen i et større faglig miljø
– Et mer attraktivt og utfordrende arbeidsmiljø
– Hurum kommune vurderer muligheten for å flytte aktiviteter som i dag er lokalisert på Tofte til Midtbygda, Røyken, og vurderer muligheten for å flytte kommuneadministrasjonen til lokaler på Tofte.
– Svømmeundervisningen i grunnskolen styrkes med kr 100 000,- som øremerkes tiltaket.

Ingen av forslagene fikk flertall og falt derfor, med unntak av det siste punktet.

Styrking av svømmeundervisningen
Venstre fikk gjennomslag for å styrke svømmeundervisningen i grunnskolen i Hurum og antallet svømmetimer øker fra 10 til 15 timer. Vi foreslo å øremerke kr 100 000 og doble timeantallet til 20 timer, men fikk bare flertall for det halve. Dette er for lite i en kystkommune som Hurum, så ved neste budsjettrevidering kommer vi til å foreslå en ytterligere økning.

Venstre i media
-Hurum tar grep — endelig skole på agendaen – Leserinnlegg i Røyken og Hurums Avis 14.01.08: (Gunn-Torill)
– Ufin Sørli — Leserinnlegg i RHA 28.01.08 (Marianne)
– Venstre er imot innføring av eiendomsskatt i Hurum – Leserinnlegg i Drammens Tidende 03.02.08 (Marianne)
– Verdig miljøprisvinner – Oppslag DT 01.03.08
– Vil være prøvekanin – Førstesideoppslag i RHA 03.03.08 (Geir og Gunn-Torill)
– Senking av stemmerettsalderen er god distriktspolitikk – Leserinnlegg i RHA 27.03.08 (Gunn-Torill)
– Stenging av fiskebrygga i Filtvet — Oppslag i RHA 15.05.08 (Gunn-Torill)
– Bokbussen i Hurum – Leserinnlegg i DT 30.05.08 (Marianne)
– Plastposens forbannelse – Leserinnlegg i RHA 12.06.08 (Gunn-Torill)
– Det mest aktive og synlige partiet — Leder i RHA 12.06.08
– Ønsker ny debatt om felles kommune – Oppslag i RHA 11.07.08 (Marianne)
– Hurum + Røyken = sant? – Oppslag i DT 15.07.08 (Marianne)
– Debatten bør vi i alle fall ta – Leder i RHA 16.07.08
– Kjør debatt nå! – Kronikk i DT 22.07.08 (Gunn-Torill og Marianne)
– Hva skjer på rv. 281? – Kronikk i DT 06.08.08 (Gunn-Torill)
– Exit Hurum Paper Mill – Leserinnlegg i RHA 25.09.08 (Gunn-Torill)
– Ny fiskebrygge i Filtvet — Oppslag i RHA 13.10.08 (Gunn-Torill)
– Tro på småbedriftene – Leserinnlegg i DT 26.10.08 (Geir)
– Ny skole i Hurum — bra for hele Buskerud — Leserinnlegg i DT 16.11.08 (Geir)
– JSF må gi dobbeltspor til Kongsberg — Leserinnlegg i DT 24.11.08 (Geir)

Noen innlegg er trykket både i Røyken og Hurums Avis og i Drammens Tidende.

Interpellasjoner
– Stemmerett for 16- åringer i Hurum — 01.04.08 (Marianne)
– Reguleringsplan for sandtaket på Verket — 01.04.08 (Geir)
– Skoleskyss — 27.05.08 (Geir)
– Miljørapportering i årberetningen i Hurum kommune — 16.12.08 (Geir)

Spørsmål i Driftsutvalget (Gunn-Torill)

– Introduksjonssenteret for Hurum og Røyken IHR — hva skjer? 29.01.08
– Feil i utbetalinger fra Hurum kommune. 13.05.08
– Stenging av Filtvet kommunale fiskerihavn (fiskebrygga) 13.05.08
– Samlet vurdering av tiltak for unge i Hurum. 10.06.08
-Framdrift for oppussingen av Tofte SFO. 25.11.08

Spørsmål i Plan- og utviklingsutvalget (Geir)
– Hurum kommune sin saksbehandling i Verpen/Sandspollen. 02.09.08
– Estatias anstrengte økonomi og konsekvenser for utbyggingen på Storsand. 25.11.08
– Kontroversielt bygg i strandkanten på Storsand. 25.11.08

Filtvet, 12.01.08
Gunn-Torill Homme Mathisen,
leder

Vedlegg 1
Verv i Hurum Kommune etter valget

Folkevalgte
– Marianne Arctander
– Geir Stave
– Finn Dale Iversen
– 1. vara Gunn-Torill Homme Mathsen
– 2. vara Roy Heien
– 3. vara Rune Sandsether
– 4. vara Dag Berntsen
– 5. vara Mari Myhrene
– 6. vara Petter Normann Pettersen

Formannskapet
– Geir Stave (medlem)

Plan- og utviklingsutvalget
– Geir Stave (medlem)
– 1. vara — Roy Heien
– 2. vara — Marianne Arctander
– 3. vara — Gunn-Torill Homme Mathisen

Driftsutvalget
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
– 1. vara — Rune Sandsether
– 2. vara — Finn Dale Iversen
– 3. vara — Mari Myhrene

Klagenemnda
– Marianne Arctander ( medlem)

Valgkomitèen
– Marianne Arctander (medlem)
– Geir Stave (personlig varamedlem)

Natur- og landbruksnemnda
– Finn Dale Iversen (medlem)
– Rune Sandsether (personlig varamedlem)

Kontrollutvalget
-Merete Haug (personlig varamedlem)
Samarbeidsutvalget ved Folkestad Skole
– Rune Sandsether (medlem)
Samarbeidsutvalget ved Hurum ungdomsskole
– Lisa Pettersen (personlig varamedlem)
Samarbeidsutvalget ved Holmsbu Klokkarstua Barnehage
– Marianne Arctander (medlem)
Vennskapskommunekomite — nedlagt i løpet av 2008
– Petter Normann Pettersen (medlem)
Dyrevernsnemnda for Drammensregionen
(gjelder 01.05.04 — 31.12.08)
– Finn Dale Iversen (varamedlem)
Styret for Holmsbu Billedgalleri
– Mari Myhrene (medlem)
-Petter Normann Pettersen (varamedlem)
Styret for Introduksjonssenteret for Hurum og Røyken — nedlegges innen 2009
-Mette Wiik (varamedlem)
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
– Geir Stave (varamedlem)
Interkommunal klagenemnd — nedlagt i løpet av 2008
– Morten Kaksrud (1. varamedlem)
Oredalen Interkommunale avfallssamarbeide
– Bjørn Lindvig (3. varamedlem)
Stiftelsen “Fagerhøy”
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
Kommunalt råd for funksjonshemmede
– Inger Johanne Pettersen (personlig varamedlem)
Oslofjordens friluftsråd
– Bjørn Lindvig (1. varamedlem)
Forliksrådet
– Turid Øi Ramnefjell (medlem)
Overformynderiet
-Inger Johanne Pettersen (varamedlem)

Verv i Buskerud Fylkeskommune etter valget

Likestillingsutvalget
– Gunn-Torill Homme Mathisen (medlem)
Styret for stiftelsen Drammen Museum
– Petter Normann Pettersen (medlem)
Landbruksnemnda
– Mari Myhrene (medlem)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**