Venstre ønsker å grunnlovsfeste personvernet

Den voldsomme økningen i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjør at presset på personvernet og den enkeltes private rom blir stadig sterkere. Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet, mener årsmøtene i Hurum og Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Personvernkommisjonen
Personvernkommisjonens utredning “Individ og integritet”, er svært kritisk til økt registrering og lagring av data av norske elever. Innstillingen setter spørsmålstegn ved hvem som har rett til innsyn i dataene og hva de skal brukes til. Venstre er bekymret over den rød/grønne regjeringens registreringsiver og vil kjempe for at våre barns rett til privatliv må gå foran voksnes økende behov for kontroll.

Overvåkning - Personvern

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

-Vi må stille oss spørsmålet om hvorfor vi skal registrere og overvåke, ikke bare registrere eller overvåke fordi vi har teknologiske verktøy som gjør det mulig, uttaler årsmøtene til Hurum og Røyken Venstre.

-Vi er veldig fornøyd med at personvernkommisjonen foreslår en grunnlovsfesting av personvernet. Dette må til da ny teknologi gir uante muligheter for overvåkning av borgere. Personvernet er under hardt press. Stadig flere av våre daglige gjøremål blir registrert ett eller flere steder. Alle instanser som registrerer opplysninger om mennesker må varsle om hvilke opplysninger dette gjelder og om hvor lenge opplysningene lagres. Det skal alltid være et anonymt og sporløst alternativ til det elektroniske.

Politiovervåkning

Venstre vil innskrenke politiets fullmakter av hensyn til personvernet. Dagens muligheter til telefonavlytting må innskrenkes. Rettslig kjennelse må foreligge før avlytting kan finne sted. Adgangen til romavlytting må fjernes.

Kameraovervåkning
Venstre ser med interesse at personvernkommisjonen foreslår avgifter på kameraovervåking i det offentlige rom. I en verden der det teknisk blir mulig å stadig overvåke og kontrollere mer av enkeltmenneskers liv, er det helt nødvendig med en veldig kritisk tilnærming til all overvåkning. Retten til en privat sfære er en elementær menneskerettighet.

Kameraovervåkning av offentlige steder skal ikke finne sted med mindre det eksisterer særlige sikkerhetshensyn. I de tilfeller der overvåkning skjer skal det opplyses med oppslag om at stedet overvåkes og om hvor lenge bildene blir oppbevart. Bilder fra ulovlig kameraovervåkning skal ikke kunne brukes som bevis i straffesaker. Venstre mener at man skal være langt mer restriktiv i å gi tillatelse til privat overvåkning enn det som er tilfelle i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**