Godt nytt miljøår!

I sammenheng med budsjettvedtaket for 2009 ble det etter forslag fra Venstre vedtatt at Kragerø kommune skal innføre å rapportere om miljø i Årsmeldingen sin fra og med 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Vedtaket lyder slik..

Kommunene påvirker miljø gjennom sin virksomhet på ulike måter. Vi gir utslippstillatelser, er byggherre og innkjøper, transportør og eiendomsforvalter – både av bygg og naturområder. Vi forvalter sentrale miljøoppgaver som drikkevann til innbyggerne, rensing av kloakk og avløpsvann, innsamling og håndtering av avfall, ulike typer vern, artsmangfold og regulering av arealer. Hver for seg jobber de ulike sektorene med dette, men vi savner en samlet og systematisk framstilling av den lokale miljøtilstanden.

Senter for klimaforskning har slått fast at kommunene kan bidra til så mye som 15-20 % reduksjon av klimagassutslippene i Norge gjennom sin virksomhet og sine virkemidler.
Kommunene er derfor en svært viktig aktør i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og nå målene for reduksjon av klimagasserutslippene som Stortinget har vedtatt i forbindelse med St.meld nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk, Innst.S.nr 145 (2007-2008)

Med dette vedtaket initieres oppstart av dokumentasjon av konkrete tiltak innen de ulike kommunale etater og som naturlig vil komme opp som tiltak i en klima og miljøplan. Denne planen er underveis og bli fremmet til politisk behandling inneværende år.

Det vil bli arrangert et åpent møte rundt denne klima og energiplanen 29.januar i kommunestyresalen. Her kan alle som har interesse og lyst til å bidra til at Kragerø kommune skal bli en miljøprofilert og bærekraftig kommune, møte opp og spille inn sine synspunkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**