Årsmelding for Kongsvinger Venstre 2008

Kongsvinger Venstre i noe vekst og med større påvirkningsmuligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styrets sammensetning:
Leder Inger Noer
Nestleder Anne Rikvold Jess
Sekretær Kristin Eline Haugen
Kasserer Geir Anders Fagerheim
Styremedlemmer Birgit Myhren, Thomas Strømstad, Jørn-André Stenseth
Studieleder Liv Wennevold

Våre politikere har vært: Anne R. Jess i kommunestyret , leder for Komité for oppvekst.
Vara: Inger Noer ,Jørn André Stenseth, Thomas Strømstad .

Medlemmer: Kongsvinger Venstre har fått 3 nye medlemmer i 2008. Medlemstallet er nå oppe i 21. Pr 31.12.08 er det 15 som har betalt kontingent for 2008. Noen av medl. har ikke betalt de siste 1-5 år, Kristin følger opp dette.

Møter: Det har vært avholdt 9 åpne kombinerte gruppe- og styremøter.
Ett møte, i november, var i sin helhet viet Kommuneplanen, noe som munnet ut i en høringsuttalelse til kommunestyret hvor man tok for seg byplanlegging og arealbruk, salg av kommuneskog og infrastruktur.

Politisk stilling:
Kommunepolitisk er vi inne i en spennende tid i og med Kongsvinger-erklæringen, en flertalls-konstellasjon av Ap, Høyre, Senterpartiet og Venstre, som innebærer at vi sitter med våre samarbeidspartnere med “makta” i byen, og opplever at vårt parti har stor gjennomslagskraft for våre gode ideer. Vi får løftet kultur frem, nå sist med egen leder for Scene U. Vi har komiteleder for oppvekst som har ansvar for skoler, barnehager, barnevern og forebyggende arbeid med unge. Selv om kassa er trang har vi fått vernet sektoren for mer kutt. I forbindelse med budsjettmøtet fikk Inger presset gjennom en bevilgning på kr 5000.- som en engangssum til innkjøp av musikkinstrumenter til Kulturskolen. Venstre er også den direkte årsak til at ungdomsklubben på Vennersberg ikke ble lagt ned fra årsskiftet. Her foregår det et veldig godt arbeid med barn og unge, som ellers hadde hatt få alternative fritidssysler uten å henge gatelangs.
Det store arbeidet partiet er med på i koalisjonen er byutvikling og samfunnsutvikling, der ikke minst Inger er viktig med sitt styreverv. Vårt politiske samarbeid har gitt oss kortere veg til slike viktige posisjoner.
Hver tirsdag morgen deltar Anne på “Komiteledermøtene” på Rådhuset hvor ordfører, varaordfører, rådmann og komiteledere, samt senterpartiets gruppeleder, sitter sammen to timer hver uke for å drøfte byens styre og alle viktig saker. Dette er virkelig et politisk verksted for utforming av politikken på bakgrunn av Kongsvingererklæringen.

Representasjon: Anne deltok på Kvinnemuseets 10 —årsjbileum og på Vennersberg skoles 30-årsjubileum. Hun har dessuten besøkt en rekke barnehager og alle de kommunale skolene, noe som blir satt stor pris på av de som arbeider der.
Inger Noer deltok på Venstres landsmøte på Sundvollen i april.
Hedmark Venstres årsmøte: Inger og Birgit deltok.
Hedmark Unge Venstre var på 2 helgebesøk i Kongsvinger hvor hensikten var å verve medlemmer i sørfylket. Under det siste besøket klarte man å etablere et lokallag av Unge Venstre her, med Kenneth Gudmundsrud som leder. Dette ser vi i Kongsvinger Venstre som svært hyggelig og nyttig med tanke på bevisstgjøring av de unge, ift rekruttering og synliggjøring av Venstres politikk.
Den 19. Og 20. Sept. var laget vertskap for Hedmark Venstre på et seminar for gjennomgåelse av Venstres Stortingsvalg —program. Ola Elvestuen, leder av programkomitéen og nyvalgt nestleder i Venstre, deltok og redegjorde for programkomitéens arbeid og det foreliggende programutkastet. Seminaret ble holdt på Finnskogstua, det var meget hyggelig og ga mange gode innspill fra Hedmark Venstre til det videre arbeidet med valgprogrammet for Stortingsvalget 2009. Kongsvinger Venstre deltok med 5 medlemmer.
Gruppa var representert ved markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i oktober
Flere medlemmer har deltatt på folkemøter om ny motorvei og planene om tilknytningsveier internt i byen og videre nordover mot Solør. I tillegg har flere av oss deltatt på 2 folkemøter om byplanlegging og byutvikling.
Det råder en god arbeidsånd og optimisme i partilaget, vi vil fortsette i denne ånd i 2009 og videre framover. Den aktive gruppa har vokst, og det er gjort et godt og viktig arbeid med våre web-sider, noe som er avgjørende i vår tid. Jørn og Thomas skal ha all ære av det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**