Aust-Agder Venstre vil ha ETT Agder Venstre

På det separate fylkesårsmøtet i Aust-Agder Venstre blei det vedtatt å arbeide for å gjennomføre samanslåing av dei to fylkesvenstrelaga på fylkesårsmøtet 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Line Øvernes Mørch ville gjerne ha felles samling av styra, men var skeptisk på å miste ein medlem i landsstyret, og bad om at denne problemstillinga blir tatt seriøst i det vidare arbeidet. Risørs varaordførar Jan Einar Henriksen gjekk inn for innstilling slik den ligg føre, og så kan detaljar avklarast etter kvart. Anne Tørå Solsvik viste til vedtektene om at det er kvart fylke som har representant i landsstyret, uavhengig av om vi lagar eit regionlag.

Møteleiar Tor Audun Danielsen bad om at møtet stemte for anten rask samanslåing som fleirtalet har foreslått, eller noe seinare takt i arbeidet.

Og med det blei følgande samrøystes vedtatt:

“1) Årsmøtet gir sin støtte til at det startes opp en prosess med sikte på sammenslåing av Aust-Agder Venstre og Vest-Agder Venstre til ett felles regionlag Agder Venstre fra og med årsmøtene i 2010.
2) Det etableres et utvalg som skal forberede sammenslåingen. Utvalget skal ha to medlemmer fra hvert fylke og en representant fra Unge Venstre.

Som medlemmer fra Aust-Agder velges:

Som medlemmer fra Vest-Agder velges:

Unge Venstre oppnevner representant selv.

Utvalget starter sitt arbeid innen utgangen av mars 2009 og skal levere en innstilling innen 1. november 2009.

Utvalgets innstilling sendes på høring i lokallagene før fylkestyrene legger fram forslag til vedtak på årsmøtene.

3) Arbeidsgruppa skal legge fram forslag til alle vedtak som er nødvendige for å kunne vedta sammenslåing av de to fylkeslagene til Agder Venstre på fylkesårsmøtene i 2010, herunder forslag til vedtekter og et opplegg for å overføre fylkeslagenes aktiva og eventuelle forpliktelser til et nytt lag. Modellen for sammenslåing skal avklares med Fylkesmannen.

Arbeidsgruppa skal særlig drøfte og foreslå tiltak for at det nye regionlaget
– raskt kan føre til en styrking av Venstres organisasjon i hele Agder, med særlig vekt på mindre lag og lag utenfor "Agderbyen".
– kan oppnå større innflytelse i Venstre nasjonalt
– kan bidra til at Venstre framstår som en politisk pådriver for fornying og utvikling av Agder.

4) Valgkomiteene som velges på fylkesårsmøtene i Aust- og Vest-Agder i 2009 skal i fellesskap legge fram forslag til kandidater til alle verv som årsmøtet i et nyetablert Agder Venstre skal velge medlemmer til. Fylkesstyrene vurderer mot slutten av høsten 2009, med utganspunkt i mottakelsen om et Agder Venstre får i lokallagene, om valgkomiteene også skal bes om å legge fram kandidater til verv i de nåværende fylkeslagene.

5) Fylkesstyrene bes våren 2009

– utarbeide materiell til en felles medlemsvervekampanje fra og med våren til og med stortingsvalget
– vurdere oppretting av felles sekretærordning fra og med 2009
– ta initiativ til at Venstre-skole, andre skoleringstiltak og politiske samlinger gjennomføres i fellesskap.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**