Venstre vil verne havområder i Skagerrak

Vern i Norge har fram til nå handlet om vern på fastlandet. Den neste verneepoken i Norge må også sikre det biologiske mangfoldet i sjø og langs kysten. Årsmøtet i Aust- og Vest-Agder Venstre er mot oljeboring i de kystnære områdene av Skagerak og vil innføre vern mot petroleumsaktivitet i disse sårbare havområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre ønsker vern av Skagerrak

Venstre ønsker vern av Skagerrak
Foto: Jan Einar Henriksen

Selv om oljeselskapene har gjort fremskritt med henhold til risiko for uønskede utslipp, viser de siste par års erfaringer at det fortsatt er reell risiko for store
oljeutslipp. I tilfelle en akuttsituasjon, er faren for forurensing av skjærgården overhengende. Nordsjøen er blant verdens mest produktive havarealer for ulike fiskeslag. Området er viktig for fiske etter torsk, tobis, makrell, reke og andre arter. Sørlandskysten er et unikt kystlandskap med naturkvaliteter vi ikke finner noe annet sted i Europa, og Sørlandet er Norges mest populære landsdel å feriere i. Vi kan ikke risikere å skusle bort de viktige naturverdiene vi har i Skagerak og langs Sørlandskysten.

Trusselbildet mot livet i havet er sammensatt. Konflikten mellom petroleumsaktivitet og fiske og miljø blir stadig mer problematisk. Områdene for oljeaktivitet som nå planlegges i Norge, er i kystnære områder som også er viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander. I tillegg utsettes mange av fiskebestandene i Nordsjøen i dag for overfiske. Venstre mener det er nødvendig å etablere et nettverk av marine verneområder, tilsvarende
verneregimet på land. Det må gis beskyttelse til havområder, habitater og økosystemer gjennom en marin verneplan for Norge som inkluderer opprettelse av nasjonalparker til havs. Fritidsaktiviteter og yrkesfiske skal fortsatt være tillatt. Venstre vil også konsekvent prioritere fisk og marine ressurser framfor olje og gass i forvaltningen av norske havområder.

Derfor vil Venstre:

•Innføre vern mot petroleumsaktivitet i sårbare havområder utenfor kysten av Sørlandet.
•Ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet.
•Venstre vil verne havområder i Skagerrak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**