Venstre ber om lovlighetskontroll

Etter at rådmannen i Hurum på spørsmål fra Geir Stave (V) nektet å oppgi taksten på tomten kommunen selger til Kiwi, har nå Venstres kommunestyregruppe bedt om lovlighetskontroll av vedtaket som ble fattet. Les brevet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hurum, 14. februar 2009

Rådmann Hurum kommune
Kopi: Fylkesmannen i Buskerud

Lovlighetskontroll ifb med bruk av offentlighetslovens § 23

Vi ønsker å få vurdert lovligheten av vedtak PS 7/09 i formannskapet 10. februar 2009, i tillegg ønsker vi at iverksettelsen av vedtaket utsettes inntil lovlighetsklagen er ferdigbehandlet (iht forvaltningsloven § 42).

Saken gjelder Hurum kommunes salg av tomt, del av gnr 1, bnr 216 (1425 kvm) nær strandsonen i Sætre. Formannskapet skulle ta stilling til om kommunen skulle selge tomten til en pris kr 1,8 mill kr.

Sakspapirene til saken viste kun til forhandlingsresultatet, mellom selger (kommunen) og kjøper (tomten var ikke lagt ut for salg på det åpne markedet, det var kun en aktuell kjøper; Kiwi Eiendom AS). Det var ingen papirer som kunne bekrefte eller sannsynliggjøre at dette var en markedsmessig "riktig" pris. I sakspapirene er det vist til at " eiendomsavdelingen (i Hurum kommune) mente at eiendommen i Øraveien 9 var av en høyere verdi enn " og " (makebytte) lot seg ikke gjennomføre til en fornuftig pris ", overdragelsesprisen har partene kommet frem til etter forhandlinger. I sakspapirene er det overhodet ikke vist til uavhengig takst av eiendommen. I møtet redegjør rådmannen for de avsluttede forhandlingene. Han nevner da at det foreligger en takst som er 1,5 år gammel, en takst som hadde blitt forelagt den potensielle kjøper, og avvist av kjøper med begrunnelse at taksten var irrelevant. Jeg ber om å få se den taksten det vises til, rådmannen svarer, uten annen begrunnelse enn å vise til § 23 (i offentlighetsloven), at den er unntatt offentligheten og han krever i så fall lukket møte. Formannskapet stemmer ned mitt ønske om å lukke møtet, mao indirekte gir formannskapet rådmannen rett i å unnta taksten fra meg og offentligheten.

Jeg hadde ingen forutsetninger, før møtet, for å sette meg inn i en takst jeg, og antakelig flere medlemmer i formannskapet, ikke kjente til eksisterte. Når vi heller ikke under møtet blir forelagt taksten, ønsker jeg å få vurdert lovligheten av vedtaket (jfr kommuneloven § 59).

Dette er en omstridt sak som engasjerer Hurums befolkning sterkt, og det er viktig at politikere og administrasjon bidrar til å skape tillit til at det ikke foreligger utenforliggende hensyn ved de beslutninger som fattes. Mest mulig åpenhet er det beste grunnlaget for å skape tillit, og jeg finner det derfor uakseptabelt å unndra en takst fra offentligheten når formannskapet skal ta stilling til salg av en særdeles viktig tomt.

Jeg ønsker i tillegg at Hurum kommune og også Fylkesmannen kommenterer det forhold at tomten ikke ble lagt ut for salg på det åpne marked med mulighet for andre potensielle kjøpere å gi bud, og at det ikke var tatt en ny takst av tomten ifb med forhandlingene.

Venstres kommunestyrerepresentanter 2007 - 2011

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Geir Stave
Marianne Arctander
Finn Dale Iversen

Kommunestyrerepresentanter i Hurum kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**