Ullensaker Venstre skifter ledelse

Etter 10 år i lederstolen takker Roger Axelsson for seg som leder av Ullenskaer Venstre. Axlesson fortsetter imidlertid som partiets representant i Herredstyret. Som ny leder ble valgt John Pavels Wilhelmsen, og nestleder Sigbjørn Mostue.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 John Pavel Wilhelmsen er nyvalgt leder av Ullensaker Venstre.

John Pavel Wilhelmsen er nyvalgt leder av Ullensaker Venstre.

John P. Wilhelmsen er spesielt engasjert innen næringspolitikk og reguleringsplaner. Mostue har sitt hovedengasjement innen miljø, kultur og skole. Ullensaker Venstre har således fått en bred og engasjert ledelse som favner kommunens viktigste utfordringer.

Wilhelmsen er spesielt opptatt av næringsutviklingen i kommunen. At det legges til rette for et variert tilbud av arbeidsplasser som en konsekvens av et variert næringsliv. Vi har sett en tendens til at det utvikler seg et "cluster" av bedrifter innen lager og logistikk i kommunen. Det er for så vidt ikke noe negativt i dette, men det gjør det enda mer viktig å tiltrekke seg bedrifter som tilbyr andre typer arbeidsplasser.

Wilhelmsen er selv forretningsutvikler og har vært med på en rekke gründerprosjekter, og endringsprosesser. Det er med stor optimisme han ser på hvilke muligheter som ligger i kommunen for en variert næringsstruktur. Ikke minst ligger det et potensial i Gardermoen Næringspark hvor det kan utvikles et særdeles spennende miljø. Dette forutsetter at man er proaktiv, og tiltrekker seg riktig type bedrifter. Dynamikken i regionen gir oss muligheter til dette.

 John Pavel Wilhelmsen tar over etter Roger Axelsson som har vært leder av Ullensaker Venstre i ti år.

John Pavel Wilhelmsen tar over etter Roger Axelsson som har vært leder av Ullensaker Venstre i ti år.
Foto: Christoffer Biong

Riktig type bedrifter vil også være en konsekvens av befolkningsstruktur, og omvendt.
At kommunen tiltrekker seg et variert spekter av innbyggere henger sammen med god skole, variert botilbud etc. Venstre ser at dagens ledelse i kommunen ikke ser helhetlig på dette, og overlater for mye til tilfeldigheter og det frie marked.

Sigbjørn Mostues hjertesak er miljø, både lokalt og internasjonalt. I et vekstområde som Ullensaker er det av avgjørende betydning at det settes av områder for rekreasjon og naturopplevelser. Alt for ofte er det nettopp disse interessene som blir lidende i ekspansive perioder, mens vi i Ullensaker fremdeles har mulighet til å sikre kommende generasjoner tilgang til natur- og kulturlandskapsområder med et rikt og variert dyre- og planteliv, som også er tilrettelagt for benyttelse av kommunens innbyggere.

Ullensaker har videre både en spennende historie og et rikt kulturliv, som må formidles og ivaretaes slik at både innfødte og innflyttere får en tilhørighet til vårt spennende område.

Ullensaker Venstre vil fortsette Axelsson sin gode innsats i forhold til å profilere seg som det viktigste partiet i sentrum. Venstre har i motsetning til de øvrige sentrumspartiene ingen særinteresser, være seg landbruk eller religion. Venstre burde for mange være det reelle alternativet i sentrum, og sentrum som sådan burde være mer og mer aktuell for folk flest. UV vil jobbe videre med å gjøre partiets faktiske standpunkter mer kjent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**