Politisk program
2023 – 2027

Ullensaker Venstre

Her finner du Ullensaker Venstres politiske program. Dette er vårt valgprogram og politikken vi i Ullensaker Venstre går til valg på og vil jobbe for i Ullensaker kommune i perioden 2023 – 2027.

Last ned programmet som PDF

Garantisten for en bærekraftig vekst i Ullensaker.

Ullensaker er en populær kommune å bo og bygge i, og vi har i mange år vært helt på toppen i vekst i antall innbyggere. Vi kommer til å oppleve vekst i antall innbyggere også de neste årene og tiårene.

I 2030 kan det bo 30 000 innbyggere bare i Jessheim. Det gir oss store muligheter som mange andre kommuner bare kan drømme om. Men det gir oss også store utfordringer som vi må håndtere. Derfor vil Ullensaker Venstre være garantisten for en bærekraftig vekst i Ullensaker.

Det er ikke de nye innbyggerne som er problemet, men uten god planlegging, handlekraft og balanse mellom utbygging og vern kan det fort bli problemer. Dette har vi dessverre sett flere eksempler på i Ullensaker i tidligere år.

For å sikre en bærekraftig vekst i Ullensaker må vi blant annet:

 • Ha nok skoler og barnehager med god kvalitet.
 • Sørge for at vi har et helsetilbud som har kapasitet og kvalitet til å håndtere det økte behovet.
 • Ha nyskapende og variert næringsliv innenfor kommunens grenser.
 • Sikre gode og varierte bomiljø og sikre naturmangfold og nærnatur.
 • Styrke frivilligheten for å gi et mangfoldig og spennende tilbud innenfor kultur, idrett og aktiviteter for alle som bor her.
 • Gjøre vår del i arbeidet mot klimaendringer.
 • Sikre en god og trygg kommuneøkonomi..

Liberale og sosiale verdier

Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi jobber for enkeltmenneskets frihet til å bestemme over seg selv og sin framtid – uavhengig av kjønn, legning, alder, funksjonsevne eller bakgrunn. Vi vil ha sikkerhetsnett for alle, med like rettigheter, muligheter og plikter.

Norge har et av verdens beste sosiale sikkerhetsnett og Venstre har vært pådriver for enkeltmenneskets rett og frihet til å styre eget liv, men også krav om å yte tilbake etter evne. Venstre har i snart 140 år gjort Norge mer liberalt og sosialt.

Vårt liberale og åpne samfunn er sårbart for ulike trusler. Det så vi nylig i Norge i forbindelse med pandemien, vi har også sett det i et historisk perspektiv og utenfor våre landegrenser. I 2023 kom forsvars- kommisjonen med sin rapport. Denne pekte på at også sivilsamfunnet og kommunene er en viktig del av vår nasjonale og lokale beredskap.

I den neste fireårsperioden vil vi fortsette med dette, bl.a. ved:

 • Å fortsette å jobbe for det klima- og arealnøytrale samfunnet som vi fikk inn som målsetning i forrige periode.
 • Å sikre barn god oppvekst og utdanning.
 • Å sikre gode og egnede bomuligheter med variert boligbygging å bidra til et mangfold av nye arbeidsplasser.
 • Å sikre innbyggerne bedre involvering og innsikt i beslutninger og arbeid som gjøres i kommunen.
 • Å øke bruk av blant annet Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) for å sikre alle borgere rett til frie, selvstendige liv.
 • Å prioritere offentlige felles livssynsnøytrale seremonibygg.
 • Å sikre LHBT-befolkningen i kommunen forutsetninger for gode liv.
 • Å fortsette arbeidet med å løfte frem mangfoldet i Ullensaker. Derfor skal vi sikre at begrepet «Ullensaker som regnbuekommune» fylles med konkret innhold og at det arrangeres mangfoldsuke årlig.
 • Å jobbe for en bred utredning for hvordan Ullensaker som sivilsamfunn og forsvarskommune skal bidra til lokal og nasjonal beredskap.

Ullensaker, en åpen og lydhør kommune

For et levende lokalsamfunn er det avgjørende å sikre at innbyggerne i kommunen blir involvert i det kommunen foretar seg. Vi ønsker en kommune hvor alle er aktive borgere med samme plikter, rettigheter og muligheter. Derfor må borgerne sikres innsyn og forutsigbarhet i det kommunale arbeidet på en enkel måte, samt informasjon om hvordan man som innbygger kan påvirke.

Dette gjelder ikke bare for administrasjonen, men også for politikerne. Vi ønsker å åpne opp de politiske prosessene og innføre innbyggernes spørretime og strømme politiske møter.

Saker som for eksempel plansaker skal ikke avgjøres ved prinsippavgjørelser i formannskapet fordi det reduserer innbyggernes mulighet til medvirkning i prosessene.

Ullensaker Venstre vil:

 • At administrasjonen jobber aktivt for å involvere innbyggerne gjennom effektiv og inkluderende kommunikasjon og godt høringsarbeid.
 • Etablere ByLab som permanent ordning for innbyggermedvirkning ved rullering av planer og ved behandling av større reguleringssaker.
 • Etablere gode IT-verktøy, men også videreutvikle servicetorget slik at det blir lettere å henvende seg fysisk og følge sine saker hos administrasjonen.
 • Jobbe for tydeligere kommunikasjon mellom kommune og innbyggere – klart språk.
 • Begrense antall personer innbyggerne skal forholde seg til i samme sak.
 • Etablere gave- og lobbyregister.
 • Sette tydelige frister for når spørsmål skal besvares og rapportere på gjennomføring.
 • Strømme møter i faste folkevalgte utvalg.
 • Involvere Ungdomsrådet, Eldrerådet og andre råd og utvalg bedre.
 • strømme politiske møter for å bedre tilgang og innsikt for innbyggerne.

Miljø og klima

Vi må løse klimakrisen. Miljø og klima setter rammene for alt vi gjør. Klimaendringene er globale, men alle løsninger er lokale. Vi vil fortsette å jobbe for at Ullensaker skal bli foregangskommune innen fremtidsrettet klima og miljøarbeid, som ble vedtatt i forrige periode.

Å være fremtidsrettet innen klima og miljø vil også bidra til at Ullensaker blir enda mer attraktiv som sted å etablere ny næring. Vi vil vise hvordan det er mulig å etablere nytt næringsliv og samtidig sikre lokal bærekraft. Slik får Ullensaker en fordel i konkurransen om fremtidens arbeidsplasser.

Ullensaker Venstre vil:

 • Sikre at en ny E16 trasé ikke går gjennom Ullensaker og kategorisk avvise tredje rullebane ved Oslo Lufthavn (Gardermoen).
 • Utvikle samarbeidsforumet “Gardermoregionen” til å bli en effektiv pådriver for det grønne skiftet blant næringsliv på Øvre Romerike.
 • Følge opp og sikre gjennomføringen av å restaurere Jødahlsmåsan og gi Ullensakers del av den status som vernet.
 • Være garantist for å beskytte grønn strek (markagrense) som vi fikk etablert i forrige periode for å sikre friluftområder, natur og jordvern.
 • Jobbe for at Ullensakers målsetting om å bli en klimanøytral kommune innen 2030 gjennomføres.
 • Sørge for at kommunen vekter miljø – herunder klimapåvirkning – med minst 30% ved innkjøp og anbud, som statens innkjøpskriterier nå gir anledning til.
 • Sikre at kommunale bygg bygges som klimanøytrale og jobbe for at Ullensaker skal bli forsøkskommune for å kunne kreve energismarte og -produserende bygg.
 • Tiltrekke oss klimavennlig næringsliv gjennom å være en krevende, klimabevisst kunde.
 • Fortsette arbeidet for frivillig vern av skog og beskytte lokale småskoger.
 • Sikre at kommunen fortsetter å søke statlige klima- og miljøordninger som “Klimasats”.
 • Etablere støtteordning for elbil-lading i eksisterende borettslag og boligsameier, og kreve minimum 50% ladeplasser i nye prosjekter.
 • Lage et kommunalt ENØK-fond til bruk for næringsliv og innbyggere som ønsker å gjennomføre energitiltak.
 • Sikre allmennhetens tilgang til viktige friluftsområder i forbindelse med utbyggingsplaner. Områder som Jessheimmarka, Gystad, Hilton, Stordammen og Hersjøen er noen, men langt fra alle.
 • Videreføre målet om arealnøytralitet som vi sikret i forrige periode.
 • Jobbe for klimavennlig samferdsel i Ullensaker. Vi vil ha ladestasjon for elbusser på den nye bussterminalen på Jessheim.
 • Bruke kommunale virkemidler aktivt for å sikre en mest mulig klima- og naturvennlig utbygging, også å bidra med informasjon til utbyggere om hvordan de selv kan gjøre sine utbygginger klima- og naturvennlige.
 • Sikre gode krav til blågrønn faktor i Ullensaker og en miljøriktig overvannshåndtering.

Skole og barnehage med høy kvalitet

Venstre satser på at kunnskap vil ruste oss for framtida og ønsker mer frihet og kvalitet i opplæring.

En inkluderende skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like. Dette må skolen ta hensyn til når den sørger for at alle har like muligheter til god læring og utvikling. Vi vil gi skolene stor frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får den samme muligheten til å utnytte sine evner, uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

Alle barn bør ha rett til å gå på sin nærskole. Derfor vil vi prioritere å bygge gode skolebygg og redusere brakkebruken på de eksisterende skolene. Vi vil også jobbe for at byggene er utformet slik at det ikke skaper utfordringer for noen elever.

Skolene skal være en arena for trygghet og mangfold, hvor alle elever og ansatte skal glede seg over å være. Et godt fungerende samarbeid mellom skolen og hjemmet er viktig for det sosiale læringsmiljøet.

Tilbud om skolemat og gode ute- og inneområder skal bidra til økt trivsel og læring.

Venstre ønsker at skolestarten skal være fleksibel. Ikke alle er klare til å begynne på skolen det året de fyller seks år og derfor bør man kunne utsette skolestarten med inntil ett år uten å gå gjennom en vanskelig søknadsprosess.

Skolene bør i større grad bli lokale aktivitets- og forsamlingshus og lokale nærmiljøsentra. Byggene kan brukes som kultursal, bibliotek, kulturskole, åpen barnehage, møtelokale for lag og frivillig arbeid m.m. Nye skoler skal bygges med storkjøkken som kan fungere som kantine, mat til SFO, skolebedrifter og nærmiljøkafe. Her er et viktig arbeid påbegynt i forrige periode som vi ønsker å sikre blir gjennomført så snart som mulig.

Lærerne forteller om en arbeidsdag der mye tid brukes på annet enn å være pedagog. Dette vil vi avhjelpe ved å styrke andre faggrupper i Ullensakerskolen.

Ullensaker Venstre vil:

 • Innføre et trivselsbarometer i Ullensakerskolen som bidra til økt trivsel og motivasjon, og få oversikt over ufrivillig fravær.
 • Evaluere og eventuelt forbedre samarbeidet mellom skole og hjem.
 • Sikre at Ullensaker fortsetter å oppfylle lærernormen på alle skoler i kommunen.
 • Tilby lærere etterutdanning (livslang læring) slik det praktiseres i andre etater og bedrifter.
 • Fortsette å jobbe for at alle skal kunne gå på sin egen nærskole, fritt skolevalg. Styrke fagmiljøet på Jessheim barneskole, samtidig som funksjonshemmede barn skal ha den samme retten til å gå på sin nærskole dersom de ønsker og uten at de foresatte må kjempe for det.
 • Ha fokus på tidlig innsats, og få spesialpedagoger, miljøarbeidere og skolehelsetjenesten tidligere inn i læringsprosessen for elever som trenger det.
 • Bedre integrering av IKT i skolen. Utvikle digital kompetanse hos skoleledelse og lærere samt å sikre tilgang til hensiktsmessig utstyr.
 • Frigjøre læreren til å være lærer ved å få flere miljøarbeidere, helsesykepleiere og kontorstøttepersonale inn i skolen.
 • Redusere pris på SFO for familier med lav inntekt og øke søskenmoderasjonen.
 • Jobbe for utvidet åpningstid i barnehagene for å bedre tilbudet til foreldre i turnus.
 • Innføre rullerende barnehageopptak og innføre forsøksordning med fleksibel skolestart.
 • Invitere inn lag og foreninger for å gi aktivitetstilbud i SFO-tiden.
 • Sikre at alle barn i skolen oppfyller kompetansekravet til svømming.
 • Jobbe for fritt skolevalg på videregående nivå i Viken.
 • Jobbe for mangfold og kvalitet i barnehagene i Ullensaker og for en jevnere fordeling mellom private og kommunale plasser.
 • Gjennomføre et pilotprosjekt på en skole eller en barnehage med høyere bemanning og frihet til å legge opp undervisningen både i og utenfor klasserommet for læreren.
 • Sikre tilstrekkelig tilgang til lærebøker slik at hver skole kan velge det beste verktøyet for det enkelte faget.

En god oppvekst for barn og unge

Det viktigste i Venstres politikk er å sikre en god og trygg oppvekst for alle barn og unge.

Uavhengig av muligheter og ressurser er det vår jobb å sørge for at alle får de samme mulighetene og at de trives i sin hverdag. Dette gjelder uavhengig av om de er på skolen, i barnehagen, hjemme eller i sitt eget nærmiljø.

Vi skal sikre at det offentlige lager gode ordninger for barn som har det vanskelig, og at det legges til rette for en god barndom for alle.

Barn har en selvsagt rett på en mobbefri barnehage og skolehverdag. Tilgang på varierte fritidsmuligheter i nærområdet, egenlek, friluftsliv og organisert aktivitet er viktig.

Ullensaker Venstre vil:

 • Hindre frafall, mobbing og psykisk uhelse ved hjelp av blant annet flere miljøarbeidere og helsesykepleiere i skolen.
 • Styrke lavterskel fritidstilbud og bedre samarbeid mellom kommunens instanser for å sikre at alle barn og unge i Ullensaker har gode muligheter for å dyrke sine interesser og skape gode nettverk også utenom skolen.
 • Sikre at alle barn har tilgang til gode nærmiljø med muligheter for lek og aktivitet.
 • Sikre at barnevernet har nok ressurser til å takle befolkningsveksten, og at det skjermes fra kutt i perioden.
 • Sikre fritidsklubbene som attraktive, rusfrie tilbud for ungdom. Med god drift og bedre åpningstider.
 • Sikre rett tilrettelegging for barn i alle faser av oppveksten uavhengig av deres forutsetninger.
 • Stimulere til etablering av natur-, kunst- og kulturbarnehager, også på kommunalt plan; noe som kan bidra til å gi flere barn en grunnleggende forståelse av natur, kunst og kultur.
 • Styrke lavterskel psykiatrisk tilbud for barn og unge.
 • Sikre friområder og andre arenaer for egenorganisert aktivitet.

Styrke Kultur, idrett og frivillig arbeid

Venstre vil styrke arenaer for individuell utfoldelse og fellesskapsfølelse.

En offensiv kulturpolitikk trygger ytringsfriheten. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet.

Venstre er opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette gjøres gjennom moderne, attraktive bibliotek og et mangfoldig kulturtilbud.

Idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Venstre er opptatt av idrett, og at så mange som mulig kan finne sin plass i breddeidretten. Vi vil derfor jobbe for at alle former for idrett får gode vilkår. All idrett bør likestilles, både organisert og egenorganisert, samt idretter på nye plattformer som e-sport. I tillegg til ordinære idretts- og kulturtilbud ønsker Venstre å jobbe for at det etableres flere lavterskeltilbud i kommunen.

Frivilligheten må også styrkes. Det ønsker Venstre å bidra til gjennom å øke synligheten av de frivillige organisasjonene i Ullensaker, og synliggjøre hvilken viktig samfunnstjeneste de bidrar med. Det er viktig at flere ser hvilke tilbud som finnes og kan ta del i disse.

Ullensaker Venstre vil:

 • Stimulere til at grønne byrom får innslag av kulturelle elementer til utforskning og debatt.
 • Videreutvikle kulturskolen, utvide tilbudet, få flere tilbud i tettstedene, og få flere samarbeidspunkter med andre kulturinstanser som for eksempel Romerike Folkehøyskole.
 • Gjennomføre Mulighetsstudien for Ullensaker kulturhus og deretter vurdere hvordan kapasiteten kan økes, gjerne i samarbeid med private tilbud i sentrum.
 • Øke synligheten av områdets attraksjoner som Raknehaugen, lokale museer, ravinene ved Gardermoen m.m. Gjenoppta arbeidet med Raknehaugen besøkssenter.
 • Jobbe for at Ullensaker Kulturråd har høy kompetanse og blir hørt i like stor grad som idrettsrådet.
 • Styrke kulturtilbudet på kommunale institusjoner og utsmykning i offentlige rom
 • Tilrettelegge for bedre folkehelse gjennom å få på plass flere lavterskeltilbud for fysisk aktivitet i Ullensaker.
 • Jobbe for gode anlegg i alle deler av Ullensaker. Det er stor variasjon av tilbud og anlegg i de ulike lokalmiljøene i Ullensaker. Vi ønsker å ha god tilgang til gode anlegg.
 • Jobbe for at gravferdsmyndigheten overføres til kommunen og starte arbeidet med å etablere en ny gravplass og minnelund sentralt i Ullensaker.
 • Sikre livssynsnøytrale seremonirom som enkelt kan tilpasses forskjellige livssyn
 • Sikre tilstrekkelig bygningsmessig kapasitet for kulturlivet på Kløfta.
 • Etablere søndagsåpent bibliotek, i første omgang på Jessheim.
 • Jobbe for å etablere en ny festplass i Jessheim og fylle denne med aktivt innhold, gjerne på rådhusplassen.

Aktiv næringsutvikling

Venstre støtter store og små jobbskapere og ønsker et vellykket næringsliv for Ullensaker kommune.

Næringslivet i kommunen er preget av handel, logistikk, reiseliv, overnatting og transport. Dette gir oss store fordeler som vi må bli enda flinkere til å utnytte. Samtidig vil Venstre jobbe for at også andre næringer finner kommunen vår attraktiv å etablere seg i, samt jobbe for et mer differensiert næringsliv i kommunen. Vi vil gjøre Ullensaker kommune til Norges mest attraktive kommune for gründere!

Ullensaker Venstre vil:

 • Jobbe for å begrense bruken av eiendomsskatt for på næringseiendom. Venstre mener at dette er en dårlig måte å sikre kommunens inntekter på og vil jobbe for alternative måter å styrke kommunens økonomi.
 • Styrke etableringstiltak som Business Jessheim, og oppmuntre til liknende private initiativ og tettere samarbeid med institusjoner for høyere utdanning som for eksempel NTNU og Oslo Met.
 • Jobbe aktivt for å trekke utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige institusjoner til kommunen.
 • Skape økonomisk vekst for småbedriftene – dele opp større anbud i mindre enheter, slik at også småbedrifter kan være med i anbud.
 • Utvikle kommunens egen kompetanse til å ta i bruk statlige støtteordninger til omstilling, nærings- og teknologiutvikling.
 • Oppfordre turistene til å bli lenger i Ullensaker ved å utvikle arbeidsplasser innen kulturtilbud, arrangement og severdigheter i kombinasjon med et effektivt kollektivtilbud til Gardermoen.
 • Stille krav for å sikre langsiktig positiv effekt ved nyetableringer som krever areal og infrastruktur.
 • Basert på Ullensakers geografiske plassering og fortrinn innenfor logistikk, reiseliv og transport ønsker vi å bli et nasjonalt tyngdepunkt for sirkulær og grønn transport og logistikk.

Levende by og levende lokalsamfunn

Venstre ønsker at regionbyen Jessheim utvikles som en grønn og levende by med myldrende bydeler og sentrum. Det skal være godt å bo i hele Ullensaker og også Jessheim sentrum skal være et sted hvor folk trives med å bo i alle livets faser. Det er viktig å sikre en god utvikling av de sentrumsnære områdene med en god blanding av boligtyper, næring, kultur og sosiale møteplasser.

Kløfta skal få beholde sitt småhusbaserte tettstedspreg. Vi vil kun tillate høyhus i et begrenset område ved kollektivknutepunktet. Samtidig må vi ta hensyn til at Kløfta i løpet av perioden vil vokse til en mellomstor by; noe som stiller krav til urbane kvaliteter. En egen tettstedplan for Kløfta skal regulere utviklingen.

Ullensaker har i dag områder avsatt til boligbygging for flere tiår framover. Venstre vil derfor være svært restriktive med å tildele nye områder til dette i denne perioden.

Ullensaker skal være til for innbyggerne og vi ønsker utvikling som tar hensyn til menneskene som bor her og skaper levende og gode bomiljø. Vi vil jobbe aktivt for at innbyggerne blir mer involverte i arbeidet med å utvikle kommunen.

Det skal jobbes for at det etableres familievennlige boområder sentrumsnært. I sentrum av Jessheim og Kløfta vil vi tilrettelegge for flere kontorarbeidsplasser som et supplement til handel.

Vi ønsker et aktivt sentrum på Jessheim og Kløfta og vi sier nei til å etablere nye handelssentra utenfor sentrum ved disse stedene.

Kommunens kulturminner og deres hensynssoner skal respekteres.

By- og stedsutviklingen i kommunen skal skje med respekt for kultur- og naturverdiene ettersom disse ikke kan erstattes.

Ullensaker Venstre vil:

 • Sikre en fremtidsrettet byplan for Jessheim, og jobbe for at den etterleves.
 • Etablere en kulturell møteplass og festplass sentralt i Jessheim, gjerne som en del av rådhusplassen.
 • At hovedgrepene i Mobilitetsplanen følges.
 • Lage tettstedsplan/byplan for Kløfta som ivaretar “landsbypreget” og som bygger på erfaringene fra utviklingen på Jessheim. Samtidig må urbane kvaliteter sikres.
 • Videreutvikle Mogreina, Borgen og Nordkisa som levende lokalsamfunn.
 • Fortsette å forsterke innbyggermedvirkning i utbyggings- og planprosesser.
 • Ta vare på den historiske kulturen i Ullensaker og styrke kulturminnevernet.
 • Ha flere grønne lunger i sentrum av både Jessheim og Kløfta. Anlegge park på busstomta ved Jessheim jernbanestasjon når bussterminalen flyttes.
 • Styrke kravene til tilpasning til eksisterende bebyggelse vedrørende estetikk, høyder og volum på nybygg.
 • Ikke tillate nye boligprosjekter i perioden som ikke er transformasjon av tidligere næringsarealer. Unntak for inneklemte teiger og naturlige utvidelser av eksisterende boligområder kan vurderes dersom de ikke berører 100-meterskoger eller dyrket mark.
 • Sikre restriktiv politikk ved rullering av kommuneplanens arealdel og boligbyggeprogram.
 • Styrke rådhusplassens rolle og funksjon som byens sentrale torg nye byggeprosjekter i sentrum må bygges i kvartalsstruktur for å sikre mest mulig liv og aktivitet utendørs på gateplan.
 • Sikre god sykkelparkering og tilgjengelighet for syklister i Ullensaker.
 • Sørge for forsvarlig vedlikehold av kommunens bygg i «nesten verneverdig klasse» som hvitskolene. Eventuelt gi byggene bort mot bruks- og vedlikeholdsplikt.
 • Etterleve Regional plan for areal og transport.
 • Støtte arbeidet med etableringen av et kulturhistorisk senter ved Raknehaugen.

Samferdsel tilpasset innbyggerne

Venstre vil at flere skal gjennomføre hverdagsreisene sine med gange, sykkel, kollektiv og bildelingsordninger. Da må vi sikre at det blir lettere å benytte seg av dette utenfor Jessheim også. Vi må bygge flere sykkelveier og gjøre kollektivtrafikken billigere og bedre.

Ullensaker Venstre vil:

 • Jobbe for å øke antallet avganger på hovedbanen og flere ekspress avganger i rushtiden.
 • Styrke sykling som transportform i kommunen gjennom å knytte sammen sykkelveinettet og fullføre «Sykkelbyen Jessheim»
 • Følge mobilitetsplanens hovedgrep med bilfri rådhusplass.
 • Bygge ny bussterminal langs Ringvegen.
 • Styrke framdriften av byggingen av trygge sykkelparkeringer ved Jessheim stasjoner og andre aktuelle steder i Ullensaker.
 • Etablere “Bybuss Gardermobyen” i samarbeid med operatørene av shuttlebussene på Gardermoen.
 • Gjøre det mulig for skoler, barnehager og organisasjoner for barn og unge å leie de små skolebussene til en rimelig pris til utflukter i skoletiden.
 • Etablere tilstrekkelig sykkelparkering alle steder der det er behov.
 • Forbedre togforbindelsene. Forlenge L13 til Eidsvoll stasjon.
 • Jobbe for sammenkobling av Hovedbanen og Dovrebanen gjennom spor til OSL med forgreining på Jessheim nord.
 • Styrke bussforbindelsene i Ullensaker og fjerne sonegrensen på buss og tog mellom Kløfta og Jessheim.

Et krafttak for helse og sosial

Venstre vil at innbyggerne i Ullensaker skal ha et godt helsetilbud i alle livsfaser og til alle sine helsebehov.

Ullensaker består av et mangfold av mennesker med ulike behov og livssituasjoner. For oss er det viktig at alle får mulighet til å leve frie selvstendige liv, og blir tatt på alvor i møte med våre omsorgstjenester. Vi må sikre en robust helse- og sosialtjeneste som fungere for brede diagnoser og behov, og samtidig har kompetanse og mulighet til å tilby mer spesialiserte tjenester.

De siste årene har helsetjenestens førstelinje, fastlegene, opplevd stor overbelastning. Å sikre et godt fastlegetilbud til vår befolkning blir en av de viktigste oppgavene innen helsetjenesten i Ullensaker.

Ullensaker har i over 20 år hatt stor netto tilflytting, hovedsakelig av yngre familier og enslige. Samtidig øker antallet eldre, og gruppen som nærmer seg 80 år øker raskt. Det er derfor nødvendig å øke kapasiteten på kommunens tilbud for eldre – men gjøre dette slik at de beholder sin selvstendighet.

Mange mennesker klarer ikke å håndtere hverdagen uten å ruse seg, Noen med rusproblem har også psykiske og somatiske lidelser og må møtes med verdighet. Rusomsorgen må også jobbe med årsakene til at den enkelte blir rusavhengig, sikre gode helsetjenester og en sosialfaglig, helhetlig og en psykologisk tilnærming til behandlingen.

Hjemmehjelp og hjemmesykepleie skal være tilgjengelig for alle som foretrekker å bo hjemme, men som trenger bistand. Vi vil fortsette å ta i bruk nye teknologiske løsninger som «mitt liv, mitt ansvar» og lignende, og sikre god utbredelse av disse for de som trenger det.

Nye boformer som leilighetsbygg med egne seksjoner for personer som ønsker å bo sentrumsnært og få besøk av sykepleier og/eller hjemmehjelp bør bygges, samtidig som kapasiteten på kommunens bo- og aktivitetssentre må økes i takt med utviklingen i befolkningen.

Det kan i mange situasjoner være en fordel å etablere et forpliktende samarbeid med våre nabokommuner for å sikre tilstrekkelig finansering og robuste løsninger.

Pårørende er en stor del av kommunens helsearbeid, dessverre uten at det blir vektlagt nok. Derfor vil vi etablere en pårørendekoordinator. Vi ønsker også å styrke kommunens arbeid med å etablere og koordinere ansvarsgrupper. En ansvarsgruppe-koordinator vil også kunne fungere i samarbeid med pårørendekoordinator.

Ullensaker Venstre vil:

 • Arbeid for at lokalbefolkningen kan ta i bruk ledig kapasitet ved «Cathinka Guldbergs Sykehus»-sykehuset og at sykehusets fasiliteter gjøres tilgjengelig for legevakta hele døgnet.
 • Samlokalisere tilbud til kronisk syke med behov for fysikalsk behandling – slik at de som har vanskeligst for å bevege seg slipper å måtte reise rundt til ulike behandlinger og undersøkelser, og god transport der det ikke lar seg gjøre.
 • Ha en betydelig styrkning av kommunens arbeid for å forebygge og følge opp barn og unge som har falt utenfor, eller står i fare for å falle utenfor.
 • Ha en bedre koordinering av kommunens tjenester ovenfor barn og unge.
 • Sikre en betydelig styrking i kommunens rusarbeid. Gi ungdom med rusproblemer et bedre tilbud enn dagens ruskontrakter.
 • Etablere ny boform i eldreleiligheter i trygge og tilpassede omgivelser med ambulerende helsetjeneste – først sentralt på Jessheim, og deretter i tettstedene.
 • Etablere et økt og variert tilbud av boformer for personer som ikke har mulighet til å bo i egen bolig. Det må inviteres til private å etablere løsninger i samarbeid med lånekassen eller finansiering av kommunen.
 • Jobbe for at alle som har behov for sykehjemsplass eller omsorgsbolig får tilbud om dette innen rimelig tid.
 • Intensivere innføringen av helse- og velferdsteknologi.
 • Sikre et tilstrekkelig akutt psykiatrisk tilbud i Ullensaker.
 • Etablere en tjenestekoordinator-avdeling for helse og omsorg i Ullensaker. Dette skal være en førstelinjetjeneste og sikre god kommunikasjon om rettigheter og muligheter til pasienter og pårørende. Denne tjenesten kan også styrke kommunens arbeid med å etablere og drifte ansvarsgrupper ved å flytte dette arbeidet til en sentral enhet i administrasjonen.
 • Intensivere etableringen av verdige botilbud til kommunens ROP- klienter (Rus og Psykiatri).
 • Etablere helsetilbud for unge på Kløfta.