Lekeslottet Barnehage Risør AS får kommunal garanti

De private barnehagene i Risør driver en viktig tjeneste og bidrar i stor grad til at Risør kommune klarer å oppfylle ønsket om full barehagedekning. Lekeslottet Barnehage leier Randvik gård av Risør kommune og etter å ha vært i drift i 23 år er det stort behov for renovering. Bystyret bidrar nå med å tilby en begrenset lånegaranti på opp til 1.500.00 kroner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

barn

Foto: Lars Ole Røed

Lekeslottet barnehage er en privat barnehage og driftselskapet Lekeslottet Barnehage Risør AS er eid 100 % av Anette Mostad mens bygningene eies av Risør kommune. Det store huset er gammelt og trenger renovering. Fredriks hus trenger ytterligere investeringer for å bli tilfredsstillende for opphold for små barn.

Vurderinger
Lekeslottet Barnehage Risør AS har ikke økonomisk mulighet til å gjennomføre en oppgradering av bygningene uten lån. Renovering av kjøkken og bad kan ikke gjøres steg for steg med egne midler, men må tas i størst mulig grad mens barna er på ferie. Barnehagen kan heller ikke bygge opp en egenkapital grunnet forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Barnehagen har ingen egne verdier å sette som garanti for lån, da Risør kommune eier bygningene.
Barnehagens vedtekter sier under " Vilkår for kommunal støtte" andre ledd: " barnehagens eier har ikke anledning til å ta ut utbytte så lenge barnehagen har lån med kommunal garanti."
Barnehagen utfører en viktig tjeneste for Risør kommune. Det er viktig at barnehagen kan ha bygninger og innvendige løsninger som tilfredsstiller de krav som til enhver tid gjelder. Barnehagen har øket med mange plasser, og har ønsket å tilrettelegge for flere barn under tre år. Disse plassene er viktige for at Risør kommune skal kunne ha full barnehagedekning.

Varaordfører Jan Einar Henriksen er saksordfører når saken skal opp til behandling førstkommende torsdag og da er det duket for følgende vedtak:

•Lekeslottet Barnehage Risør AS innvilges en garanti fra Risør kommune for lån til renovering av bygningen Randvik gård og Fredriks hus begrenset oppad til kr 1 500 000,-.
Garantien gis under forutsetninga av Fylkesmannen i Aust Agder sin godkjenning.
•Garantien gis som simpel kausjon.
•Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, men ikke over 40 år inklusive 2 år fra forfall for fordringen mot hoveddebitor, jfr. forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier § 3 fjerde ledd.

Amandus Barnehage
gis en tilsvarende garanti på inntil 1.800.000 kroner for renovering av barnehagen på Randvik. Amandus Barnehage har vært i drift i 20 år som en privat, foreldre-eiet barnehage, mens Risør kommune også her eier bygningene barnehagen driver i.

Bli medlem i Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**