Sykehjemsplass til alle som trenger det

Oslo Venstre vil forenkle inntakskriteriene, bygge ut kapasiteten og heve kvaliteten i eldreomsorgen. – Vi må særlig se på hvordan vi kan styrke helsetilbudet ved sykehjemmene, sier leder i Oslo Venstre Toril Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Toril Berge

Foto: Reidar Lerdal

Toril Berge er også medlem i bystyrets helse- og sosialkomité.

Uttalelse fra styret i Oslo Venstre:

Alle som trenger sykehjemsplass skal få det!

Oslo Venstre ser med bekymring på meldinger om at eldre mennesker, som både har ønske om og behov for, å komme på sykehjem, ikke får et slikt tilbud raskt nok. Oslo Venstre er også opptatt av at alle sykehjem skal holde en høg faglig standard og at helsetilbudet må styrkes.

Venstre vil arbeide for
– Felles inntakskriterier til sykehjemmene. Alle eldre som søker plass skal behandles etter samme regler.
– Rask utbygging av tilbud slik som Omsorg+ og eldreboliger.
– Nok plasser for beboere som trenger spesielt tilsyn (demensavdelinger og lignende)
– Enerom for dem som ønsker det.
– En bydelsøkonomi som tar høyde for behovet for bruk av sykehjemsplasser og andre pleiebehov hos eldre i bydelen.

Venstre vil styrke helsetilbudet ved sykehjemmene gjennom følgende tiltak:
– Opprette flere intermediære avdelinger for eldre mennesker som trenger ekstra pleie i forbindelse med overføring fra sykehus til sykehjem.
– Opprette en overlegefunksjon for alle sykehjem i Oslo for å sikre felles faglig standard
– Sørge for at de kvalitetskriteriene som sykehjemmene drives etter, bli tydeligere og gjøres kjent for beboere og pårørende
– Gi sykehjemmene større kompetanse og mer ressurser til å drive rehabilitering
– Sørge for at ufaglært personale får tilbud om fagutdanning og at det øvrige personalet gis muligheter for videreutdanning
– Innføre egne driftsstyrer ved de kommunale sykehjemmene

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**