Årsmøteuttalelse: Regjeringen svikter de prostituerte

Regjeringen har presset igjennom et forbud mot sexkjøp — mot Venstres stemmer. Oslo Venstre har liten tro på at sexkjøpsloven fører til en bedre hverdag for ofre for menneskehandel eller andre prostituerte. Oslo Venstre tror det fortsatt vil være kvinner og menn som livnærer seg ved prostitusjon. Derfor må prostituerte sikres sine sosiale rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kriminalisering av kundene tvinger prostitusjon under bakken. Dette kan føre til et mer utrygt og uoversiktlig miljø, større fare for å bli utsatt for vold samt høyere terskel for å ta kontakt med politi og ulike hjelpetiltak.

De 10 millionene Regjeringen har bevilget til oppfølgning av prostituerte er langt fra nok. Det må en mye større innsats til for å sikre kvinner og menn i prostitusjon mulighet til en annen hverdag. Blant annet bør Rosaprosjektet styrkes og utvides.

Venstre er svært skuffet over at Regjeringen ikke har satt inn tilstrekkelig med sosiale tiltak samtidig som lovforbudet mot kjøp av seksuelle tjenester ble innført. Dette har ført til at de prostituerte er satt på bar bakke. Regjeringens tiltak til de prostituerte er i hovedtrekk NAVs kvalifiseringsprogram. Dette vitner om en Regjering som er mer opptatt av å få usynliggjort de prostituerte, enn å gi de en håndsrekning til et liv utenfor prostitusjon.

Oslo Venstre vil at:
• Ofre for menneskehandel skal få utsatt utreise, og hjelp til reetablering i hjemlandet.
• Det legges bedre til rette for prostituerte som ønsker å ta grunn- og videreutdanning.
• Rosaprosjektet ved Grünerløkka NAV bør styrkes, og få utvidet bydelsansvar. Rosaprosjektet bør også omfatte norske prostituerte, slik at alle prostituerte skal kunne henvende seg til én instans med kompetanse på området.
• Det skal utarbeides individuelle hjelpetiltak slik at alle prostituerte gis en reell mulighet til å komme seg ut av prostitusjon.
• Det skal legges til rette for at prostituerte får tilgang til psykologtjenester.
• Det opprettes et nasjonalt informasjonssenter på innemarkedet, slik PRO-senteret fungerer for gateprostitusjon.
• Det utarbeides en veileder for det psykososiale arbeidet med prostituerte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**