Etterlyser rekrutteringsplaner i Oslo-skolen

– Jeg blir bekymret når vi ser at antallet ufaglærte i skolen øker kraftig, samtidig som vi vet at gjennomsnittsalderen blant lektorer og lærere er relativt høy, sier Kjell Veivåg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

skole

Venstres Kjell Veivåg har krevd en redegjørelse fra utdanningsbyråden om planene for rekruttering av lærere i Oslo-skolen.

Her er brevet Venstres bystyregruppe har sendt til byrådsavdeling for kultur og utdanning:

REKRUTTERING AV LÆRERE TIL OSLOSKOLEN

I Aftenposten torsdag den 5. mars d.å. blir det hevdet at antallet ufaglærte lærere i osloskolen har økt kraftig det siste året. I samme avis blir det også pekt på at gjennomsnittsalderen for lektorer og andre lærergrupper i den videregående skolen i Oslo er forholdsmessig høy. Dette innebærer at mange kommer til å gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene.

Venstres bystyregruppe formoder at den situasjonen som her er skissert vil bli forsterket av at osloskolen er i sterkt vekst, jf. at det nå bygges en rekke nye skoler samtidig som elevtallet øker ved mange av de eksisterende skolene. Det må også kunne forventes at behovet for lærere i videregående skole kommer til å svekke rekrutteringen av lærere med videreutdanning til ungdomsskolen.

Venstres bystyregruppe registrerer for øvrig at assisterende direktør i utdanningsetaten i samme avis uttaler at, sitat:

«Vi jobber nå med konkrete tiltak for å forbedre rekrutteringen til osloskolene».

Venstres bystyregruppe mener situasjonen er så alvorlig at det er naturlig at byråden redegjør både for utviklingen og for de tiltakene som nå er planlagt.

Vi ber byrådet besvare følgende spørsmål:

Vil byråden gi en redegjørelse for hvordan utviklingen har vært når det gjelder ufaglærte lærere i grunnskolen og samtidig redegjøre for de rekrutteringsplanene som er lagt opp for å sikre tilstrekkelig tilgang på lærere med relevant utdanning?

Vil byråden gi en redegjørelse for hvordan situasjonen i videregående skole mht. hvor stor avgang som forventes i de nærmeste årene og hvordan man har tenkt å møte denne utfordringen?

Oslo, den 9. mars 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bystyregruppe

Kjell M. Veivåg (s.)

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**