Styremøte 9. mars 2009

Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til stede: Sindre Westerlund Mork, Maren Hersleth Holsen, Jan Tore Gjøby (sak 8-10 og 14), Karl Magnus Ramberg-Mohn (sak 11-13 og 15), Simen Saxebøl, Ivar Vågen, Henry Mogstad, Cathrine Orm, Ingunn H Sand Fosser, Britt Fladmark Holta, Constance Hauser

Observatører: Rita Sletner, Berit Caroline Haaland

Agenda:
08/2009 Referat fra møtet 26. januar 2009
Vedtak: Referatet er godkjent.

09/2009 Valgkamp 2009
Valgkamputvalgets arbeid ble gjennomgått i Rådsmøtet
Vedtak: Jan Tore Gjøby avhjelper Britt Holta i arbeidet som leder i en periode. Styret ber Fredrikstad Venstre, i samråd med VKU, å lage et arrangement/sommeravslutning på miljødagen, 5. juni. Tilbakemelding til neste styremøte (27. april).

10/2009 Styrets arbeidsoppgaver
Oppfølging av årsmøtets vedtak.
Vedtak: Leder og nestledere utgjør styrets arbeidsutvalg (AU) og avklarer intern arbeidsdeling, deretter videreføres arbeidet med arbeidsfordeling til resten av styret.
På grunn av forhold i jobben til leder konstitueres politisk nestleder til leder f.o.m. 14. april og til leders arbeidssituasjon har normalisert seg — antagelig primo mai.

11/2009 Venstres landsmøte 24.-26. april
Politiske uttalelser fra Østfold Venstres årsmøte samt endringsforslag til programmet ble gjennomgått.
Vedtak: AU har fullmakt til å vurdere utformingen på uttalelsene "Privatlivet skal være privat" og "Med toget for miljøet og menneskene" og sende dem inn før fristen 3. april.
Leder får fullmakt til å utforme begrunnelsen til følgende endringsforslag som sendes inn før fristen 13. mars: Tillegg i Kap 8.1, side 41, linje 4; Det er behov for samordning av IKT-politikk og strategier innenfor statlige virksomheter som har samarbeidsflater med kommuner og fylkeskommuner.
(Neste setning kan ev flyttes til linje 21); Innen helsesektoren vil det være nødvendig å igangsette innovasjonsprosjekter for å utvikle ny teknologi som bidrar til nye arbeidsformer og økt samhandling.
Styret har tillit til at delegatmøtet velger hvilke forslag fra Østfold som skal fremmes/opprettholdes på landsmøtet.
Geir Helge Sandsmark får dekket reise og opphold på landsmøtet som observatør dersom han påtar seg å være Østfolddelegasjonens presseansvarlig

12/2009 Årsmøtet 2009
Vedtak: Org.nestleder sørger for nødvendig rapportering til VHO fra årsmøtet, samt vedtektsendringer til godkjenning.
De nye valgte representantene i valgkomiteen meddeles dette av org.nestleder.

13/2009 Organisatorisk handlingsplan
Fadderarbeid, ref vedtak i sak 03/2009.
Vedtak: Ingunn H. Sand Fosser følger opp aktiviteten i Trøgstad Venstre. Org.nestleder går gjennom lokallagenes hjemmesider for å klarlegge og planlegge behov for oppdatering.

14/2009 Godkjenning av Halden Venstres vedtekter
Vedtak: Styret godkjenner endringen i Halden Venstres vedtekter, vedtatt på årsmøtet i 2009. Organisatorisk nestleder informerer Halden Venstre om dette.

15/2009 Agenda på styremøtene
Det ble diskutert om ikke det bør være en fast post på saklisten til alle styremøter om politikkutvikling, jamfør Venstres rutinehåndbok om fylkesstyrets oppgaver.
Vedtak: Politikkutvikling settes opp som fast punkt på agendaen til hvert styremøte.

16/2009 Kalender 2009
Styremøter fram til sommeren er; 27. april, 18. mai og 15. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**