Algarheim gamle skole selges – mot Venstres stemme

Kommunen er eier av en betydelig eiendomsmasse. Mye er “formålsbygg” som skole og bo- og aktivitetssentre, kulturhus og renseanlegg. I tillegg har kommunen et stort antall boliger for å dekke behov for vanskeligstilte. I hht den Boligsosiale planen er det underdekning av boliger. En av konklusjonene fra flere år tilbake er å selge store, tungdrevne boliger og kjøpe/leie flere mindre og lettdrevne enheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


En av konklusjonene i sak “PS 3/09 Prosjektrapport del 1 fra nedsatt Komité for gjennomgang av kommunens hele eiendomsmasse med sikte på en best mulig forvaltning og salg” er å vurdere å overføre eiendomsmassen til et eget foretak.

Dette er det samme som den forrige komiteen som skulle gjøre det samme, foreslo for flere år siden! Høyre og FrP, som har flertall alene, gjentar utredninger som allerede er gjort – framfor å gjennomføre forslagene.

Den nåværende komiteen hadde noen konkrete forslag, bl.a. salg av Algarheim gamle skole. Denne skolen benyttes av flere lag og foreninger, mange av dem organisert gjennom Ullensaker Husflidlag med samlet 400 – 500 medlemmer. Det er neppe veldig mye å hente på å selge Algarheim gamle skole før det finnes permanent lokale for disse lag og foreningene.

Repr. Roger Axelsson (V) fremmet flg. forslag:
Algarheim gamle skole beholdes.

Repr. Axelssons forslag fikk 2 stemmer og falt derved.

Dette er allikevel en liten sak i et større hele. Kommunen må få en mer aktiv forvaltningspolitikk for å kunne skaffe de nødvendige boenhetene samtidig som større, tungdrevne enheter selges og pengene reinvesteres i flere mindre enheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**