Fordelingen av spillemidler til anlegg

Ullensaker Herredsstyre har godkjent fordelingen av spillemidler til ulike anlegg. Ullensaker Venstre mener at små tiltak som berører mange bør prioriters høyere i framtidige tildelinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Repr. Roger Axelsson (V) fremmet flg. forslag:
Hilton lysløype prioriteres som nr. 3.

Votering: Repr. Axelssons forslag fikk 1 stemme og falt derved.

Hovedutvalgenes innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Ullensaker kommune prioriter spillemiddelsøknader for 2009 som følger.

Ordinære anlegg
1. Nordby Ungdomsskole svømmebasseng —rehabilitering
2. Åsmarka Orienteringskart
3. Gardermoen Motorpark, crosscartbane
4. Hilton lysløype, rehabilitering
5. Bakkedalen kunstgressbane
6. Gystadmarka skole, flerbrukshall
7. Jessheim skole, flerbrukshall
8. Kløftahallen, nytt garderobeanlegg
9. Kjos golfbane, kunstgressgreen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**