Win-win-win

Herredsstyret har vedtatt sine prioriteringer for Distriktsrevisjonens gjennomgang av de kommunale foretakene i saken om Plan for selskapskontroll 2009 – 2012. Venstre “trykker på” for at kommunen skal bruke ny teknologi og ny kunnskap når kommunen anskaffer tjenester og produkter. Det skaper et marked for nye bedrifter, og gir ofte billigere og mer effektive løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Om kommunen får billigere og bedre løsninger, en ny bedrift får en tidlig kunde, og Norge nye lønnsomme arbeidsplasser – det gir en vinn, vinn, vinn løsning! Det burde ikke være vanskelig å forstå.

Herredstyret har ved flere anledninger stemt ned forslag fra Venstre om å bruke etablerte statlige ordninger som Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU). OFU innebærer at staten ved Innovasjon Norge dekker 1/3-del av kostnaden, kunden (Ullensaker kommune) dekker 1/3-del, og bedriften selv den siste 1/3-del. Det er derfor mulig for Ullensaker å få en ny, bedre løsning for 1/3-del av den totale kostnaden.

Repr. Roger Axelsson (V) fremmet flg. merknad som følger med vedtaket til Distriktsrevisjonens revisjonsplan:
Gir innkjøpsordningen maksimal effekt for eierne? Utnytter innkjøpsordningen de muligheter
som tilskudd ved ulike innkjøpsordninger, blant annet forsknings- og utviklingskontrakter gir?

Vedtak

1. Når det gjelder selskapskontroll i perioden 2009-2012, prioriterer Ullensaker herredstyre
at slik kontroll gjennomføres i følgende interkommunale selskaper: ØRAS, GRIB og
UNIVANN.

2. Ullensaker herredstyre ønsker også å gjennomføre selskapskontroll i IIØR
(Interkommunal innkjøpsordning Øvre Romerike) og Tunet IS (Tunet Interkommunale
Samarbeid — Tunstyret).

3. Herredstyret delegerer til kontrollutvalget myndighet til å bestemme i hvilken rekkefølge
selskapskontrollen skal gjennomføres, og eventuelt prioritere kontroll av andre selskaper
om det oppstår spesielle situasjoner.

4. Kontrollutvalget rapporterer fortløpende til Herredstyret.

5. Ullensaker herredstyre ønsker å melde inn Ullensaker kommune i KS Eierforum.

6. Ullensaker herredstyre ønsker at det utarbeides en helhetlig eierskapsmelding for
kommunens selskaper. Eierskapsmeldingen skal gi en overordnet strategi for hva
kommunen ønsker med sitt eierskap. Dette skal fungere som et verktøy for
kontrollutvalget for å lettere gjennomføre en tilfredsstillende selskapskontroll.
Eierskapsmeldingen skal også tydeliggjøre og lette arbeidet for kommunens
representanter i selskapenes organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**