Fokus på Universell utforming

Herredsstyret har hatt fokus på universell utforming gjennom en egen komite. Resultatet har gitt bedre politikk, men mye kan fortsatt bli bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Komiteen har ikke tatt opp problemene med tilgang til tog og buss. Eller krav til drosjer som har avtale om transport av bevegelseshemmede passasjerer. Eller mangelen på nye løsninger for på-/avstigning av fly. Eller at fastlegene som har driftsavtale med kommunen ikke har kontorer som er tilgjengelige med rullestol. Eller at butikkene innfører betalingsautomater som man ikke kan nå opp til fra en rullestol.

Allikevel skjer det positive ting. Prosentandelen av nye boliger som skal ha universell utforming – dvs. ha livsløpsstandard og være levelig selv med rullestol – er øket fra 30% til 50% i løpet av behandlingen av kommuneplanen.

Det betyr i praksis at halvparten av nye boliger heretter både skal være lette å varme opp (maks 135 kWh pr kvadratmeter) og også kunne bebos av eldre mennesker såvel som yngre i rullestol. Det betyr i forlengelsen at flere eldre kan bo hjemme og klare seg selv lengre. Det er god eldrepolitikk og god kommuneøkonomi.

Allikevel, for å synliggjøre betydningen av univerell utforming og å spissformulere konsekvensene av manglende universell utforming, foreslo Venstre følgende “speilvendte” forslag:

Repr. Roger Axelsson (V) fremmet flg. forslag:
I nye boligområder skal maksimum 50% av boligene bygges totalt krøkkete og utilgjengelig for
folk med bevegelseshandicap.

Til stor munterhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**