Aktive politikere ønsker tilbakemelding om NAV reformen

Som ventet ble den fremforhandlede samarbeidsavtalen mellom Risør kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Aust Agder enstemmig vedtatt da bystyret torsdags kveld behandlet saken. Samtidig sa politikerne klart fra til rådmannen at de ønsket jevnlig tilbakemelding om utviklingen ved NAV kontoret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) fremmet forslag om jevnlig tilbakemelding om nAV reformen

Jan Einar Henriksen (V) fremmet forslag om jevnlig tilbakemelding om nAV reformen

Jan Einar Henriksen (V) fremla saken i bystyret, og pekte bl.a. på ulike sider av NAV reformen og de utfordringer man stod ovenfor når ledelse og ansatte, gjennom en forpliktende samarbeidsavtale omsatt i praksis skal bygge partnerskap, samarbeid og samhandling til beste for innbyggerne i Risør.

Hege Kirkusmo, leder NAV Risør pekte også på utfordringene de stod overfor når de skulle oppfylle NAV-visjonen “Vi gir mennesker muligheter”, og Jan Einar Henriksen fulgte i sitt saksfremlegg opp med et ønske om at de så på enkeltmeneskets muligheter fremfor begrensninger.

På vegne av koalisjonen fremla Jan Einar Henriksen følgende forslag: “Frp., Høyre, Krf., PP og Venstre fremmer følgende tillegg til Hovedutvalgets innstilling til bystyret: Nytt pkt. 4:
Bystyret ønsker jevnlige tilbakemelding om samarbeidet, og ber rådmannen vurdere ulike alternativer, for eksempel i forbindelse med tertialrapporter og årsmeldinger”.

Innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**