Politikerne på banen i evaluering av organisasjonsendring

Hvilken organisasjonsstruktur gir Risør kommune det beste grunnlaget for å løse dagens og morgendagens utfordringer på en kostnadseffektiv og kvalitativt forsvarlig og god måte? Det blir problemstillingen evalueringen av organisasjonsendringen i Risør kommune skal svare på når prosjektbesvarelsen en gang utpå høsten 2009 fremlegges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Urheia

Koalisjonen ønsket en klar og tydelig politisk forankring når kommunen nå skal gjennomføre evaluering av organisasjonsendring, både politisk og administrativt. Samtidig gjorde koalisjonen det klart at de ikke ønsket å snevre inn problemstllingen slik det ble fremlagt i administrasjonsutvalgets innstilling.

Koalisjonen tok opp problemstillingen i administrasjonsutvalgets møte 10. mars uten at det da ble fremmet noe konkret forslag, men det ble klart og tydelig opplyst at det kunne komme et forslag når saken ble behandlet i bystyret, noe da også rådmannen bekreftet under bystyrets
debatt.

Koalisjonen ønsket opprinnelig at rådmannen skulle iverksette evalueringen og oppnevne prosjekt- og arbeidsgrupper med representasjon fra administrasjon, ansatte og politikere, men etter innspill fra rådmannen ble det dette endret og styringegruppen tar dermed ansvaret for evalueringen.

Det blir dermed en klar politisk styring når evalueringen iverksettes og vi ut på høsten en gang får svar på spørsmålstillingen. Samtidig blir det opp til politikerne å finne gode løsninger for å involvere administrasjon og ansatte i prossessen gjennom hele evalueringsprosessen.

Jan Einar Henriksen (V) fremmet på vegne av Frp., Høyre, Krf., PP og Venstre følgende forslag:
“Arbeidet med å evaluere Risør kommunes administrative og politiske organisering iverksettes basert på følgende problemstilling: Hvilken organisasjonsstruktur gir Risør kommune det bestegrunnlaget for å løse dagens og morgendagens utfordringer på en kostnadseffektiv og
kvalitativt forsvarlig god måte?

For å sikre politisk forankring i prosessen oppnevnes formannskapet som styringsgruppe.

Styringsgruppen, etter forslag fra rådmannen, nedsetter prosjekt- og arbeidsgrupper med representanter fra administrasjonen, politikere og tillitsvalgte. Formannskapet delegeres myndighet til å velge de politiske representantene.

Videre opplegg og prosess besluttes av styringsgruppen. Det forutsettes at evalueringen er ferdig til politisk behandling senest primo november 2009“.

Etter en lang debatt og gruppemøte i Ap, falt et forslag om å utsette saksbehandlingen før koalisjonens forslag ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**