Koalisjonen gikk inn for offentlig brygge på Risøya

Koalisjonen ønsket ikke å avgi grunn til etablering av privat brygge på vestsiden av Flateskjær, og ville heller etablere en ny offentlig brygge på østsiden (mot Lille Danmark) for å øke almennhetens tilgang til det fine området på vestre side av Flateskjær på Risøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Offentlige brygger gir økt tilgjengelig for ale i Risørs skjærgård

Offentlige brygger gir økt tilgjengelig for ale i Risørs skjærgård
Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed ble det paradoksalt nok koalisjonens medlemmer som iherdig jobbet for å etablere en ny kommunal brygge for å sikre almennheten økt tilgjengelighet til området. Ordføreren ble invitert til å stemme med koalisjonen, men repliserte at det ikke kom på tale og dermed ble det kun koalisjonen 4 representanter som stemte for forslaget om å sikre almennheten en ny brygge.

Forslaget lød slik:

1. Søknad om å oppføre brygge på kommunal grunn øst for Flateskjær ved innløpet til Ospedalen på Risøya imøtekommes ikke.
Vedtaket begrunnes med bl.a.
• etablering av brygge som omsøkt vil ytterligere forsterke inntrykket av privatisering av standsonen i området
• areal for bebygd sone utvides
• opparbeidelse av ny langsgående sti forsterker inntrykket av privatisering i et populært friluftsområde
• opparbeidelse av nytt trappeløp forsterker også inntrykket av privatisering.

2. Risør kommune utarbeider egne planer for etablering av en smalere, langsgående offentlig brygge nedenfor de to søkernes eiendommer for å sikre offentligheten bedre adkomst til bukten på vestsiden av Flateskjær mot Lille Danmark.

• Eierne av de to eiendommene vil da få tilbud om å innløse sine nåværende båtfester mot å få tilsvarende båtfester på den nye offentlige bryggens vestre del, samt rett til å legge ut fast akterfeste
• Forutsetningen er at eierne etter nærmere avtale • bekoster bygging og vedlikehold av bryggen og akterfestene • etablerer felles ankomst fra eiendommene og ned til bryggen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**