Klart de ansatte skal delta

Bystyrets vedtak om å oppnevne formannskapet som styringsgruppe for evaluering av Risør kommunes organisasjonsstruktur, betyr ikke at de ansatte settes utenfor prosessen. Flertallet var helt klare på at de ansatte skal være med i alle arbeidsgrupper som skal etableres for å se på de ulike sidene av dagens organisasjonsstruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstrs Jan Einar Henriksen mener bystyrets vedtak gir de ansattes repesentanter en friere rolle i evlueringsprosessen

Venstrs Jan Einar Henriksen mener bystyrets vedtak gir de ansattes repesentanter en friere rolle i evlueringsprosessen

Samtidig sikrer bystyrets vedtak en god politisk forankring av prosessen. Styringsgruppen vil også sørge for at viktige beslutninger i prosessen blir tatt på et velinformert grunnlag, der selvsagt tillitsvalgtes synspunkter vil stå sentralt. Vi synes det er beklagelig at ordføreren fra bystyrets talerstol trekker dette i tvil og bidrar til å skape unødig usikkerhet blant ansatte.

I Aust Agder Blads spalter ser det ut til at det kun er styringsgruppen som skal evaluere den politiske og administrative organiseringen i Risør, og samtidig fremstilles det som om de ansattes medbestemmelse etter hovedavtalen er avhengig av tillitsvalgtes deltakelse i styringsgruppen. En slik tolkning bygger etter vår mening på feil forståelse av en styringsgruppes betydning, og undervurderer i tillegg den betydning tillitsvalgte og andre deltakere i de enkelte prosjekt- og arbeidsgrupper vil ha på evalueringen og eventuelle forslag til endringer.

Vedtaket legger opp til at det etableres prosjekt- og arbeidsgrupper med representasjon fra både administrasjon, tillitsvalgte, og politisk gis alle parter rom for å velge sine representanter. Ved å etablere ulike arbeidsgrupper med bred sammensetting, er det vårt klare ønske at alle fagforeningene, administrasjon og politikere involveres på en positiv måte. I tillegg er fagforeningene godt representert i administrasjonsutvalget, som skal gi sin innstilling til bystyret, og dermed godt representert i den forestående evaluering.

Når rådmannen samtidig er gitt fullmakt til å komme med innstilling om hvilke grupper som bør etableres, mener vi det er lagt til rette for en god prosess når bystyret til slutt skal gi svar på problemstillingen "Hvilken organisasjonsstruktur gir Risør kommune det beste grunnlaget for å løse dagens og morgendagens utfordringer på en kostnadseffektiv og kvalitativt forsvarlig god måte?"

Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**