Sandefjords blad går i Høyrefella igjen

På kommentarplass virker Sandefjords blad – i de fleste saker – som et kampanjeorgan for Sandefjord Høyre og for ordføreren. Så også når avisa kaller Venstres påpekning av det politiske flertalls ansvar for køproblemene på Fokserød/Kullerød for skivebom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Sandefjord Venstres Tor Homleid svarte på kritikken i leserinnlegg i Sandefjords blad 4. april:

Køer og kaos: En liten oppklaring

 Tor Homleid, politisk nestleder, Sandefjord Venstre

Tor Homleid, politisk nestleder, Sandefjord Venstre

I Sandefjords blad på onsdag rettet jeg kritikk mot ordføreren og det politiske flertall i Sandefjord for å fraskrive seg ansvaret for trafikkproblemene på Fokserød/Kullerød. Jeg rettet også kritikk mot administrasjonen for manglende vurdering av trafikkonsekvenser i forbindelse med de mange utbyggingsprosjektene i området — og brukte saksbehandlingen i forbindelse med Grenland Groups nybygg som eksempel på dette.

Samfunnsredaktør Abrahamsen mener dette er skivebom. Han baserer påstanden på to "sannheter";
1. at vi må tåle trafikkaos for å få flere arbeidsplasser og
2. at Grenland Group (GG) ikke ville etablert seg i Sandefjord, dersom planutvalget ikke hadde gitt de nødvendige dispensasjoner fra reguleringsplanen på Fokserød.

Abrahamsens første "sannhet" er at vi må tåle trafikkaos for å få flere arbeidsplasser. Dette er jeg helt uenig i. Med god planlegging er det ikke vanskelig å forutse konsekvenser for trafikksystemet av utvikling av næringsområder. I min naivitet har jeg trodd at det er en av plan- og utbyggingsutvalgets oppgaver å sørge for at slik planlegging ivaretas. Når jeg kritiserer administrasjonen og ordføreren er det fordi administrasjonen i en del saker gir planutvalget et beslutningsgrunnlag som ensidig vektlegger enten de positive eller de negative sidene ved en sak og fordi ordføreren forsøker å skyve ansvaret for konsekvensene av dårlige beslutningsprosesser over på andre aktører.

Når det gjelder koblingen mellom GGs utvidete aktivitet i Sandefjord og planutvalgets dispensasjonsvedtak, vil jeg påpeke følgende: Det pågikk forhandlinger mellom GG, Hotvedtmoen eiendomsselskap og Sandefjord kommune i mer enn ett år før planene om etablering på Fokserød ble offentliggjort. Alle som noen gang har deltatt i forhandlinger vet at hensikten med dette er å oppnå enighet om et resultat. Når forhandlingene er sluttført, er alle parter interessert i å forsvare forhandlingsresultatet. Dette inkluderer også en felles forståelse om hvordan forhandlingsresultatet skal framstilles overfor offentligheten og hvordan det skal gjennomføres. Etter mitt syn er Abrahamsen derfor svært naiv når han bruker GGs konsernsjef som sannhetsvitne på at GG ikke ville ekspandert i Sandefjord dersom planutvalget hadde sagt nei til å gi dispensasjon fra reguleringsplanen.

Måten mitt utspill har blitt møtt på, av ordfører og administrasjon, tyder ikke på noen særlig vilje til å ivareta andre hensyn enn rene næringsinteresser. Hensynet til ansattes arbeidsreiser og hensynet til miljøbelastningen som naboer utsettes for kommer i andre og tredje rekke. Dette reflekteres også i innlegget fra "Brukerforum i Statens vegvesen", hvor det tas til orde for å spre trafikken til/fra Torp og Kullerød ut over Lingelemveien, Feensveien og andre småveier i østre deler av kommunen som er helt uegnet til formålet.

Når du sitter i kø på Kullerød — eller når du ser rushtrafikken snegle seg forbi, mener jeg fortsatt at dette også er et lokalt ansvar. Det er, selvsagt, behagelig for ordføreren å lene seg tilbake og legge skylda for køene på statlige etater. Som kjent har disse ikke så store muligheter til å ta til motmæle overfor ordførerens ansvarsfraskrivelse.

Tor Homleid,
Politisk nestleder, Sandefjord Venstre

Les også:
Sandefjords blads lederartikkel 3. april
Sinte foreldre reagerer på ordførerens forslag om å åpne Raveien for gjennomkjøring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**