Bane, buss og sykkel er viktige i fremtidens transportløsninger

Stortinget vil om kort tid bevilge de første millionene for å få realisert ny E134 gjennom Kongsberg. Dette er flott. Men i begeistringen over dette, må vi ikke glemme alle de viktige fremtidsrettede transporttiltakene knyttet til bane, buss og sykkel. Som er viktig både på kort og på lang sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stortinget behandler i disse dager Nasjonal Transportplan (NTP) og har prioritert ny E134 gjennom Kongsberg høyt. Dette er det all grunn til å juble for. Framkommelighet er viktig, men etter Venstres syn er hensynet til de som bor langs dagens trase og bymiljøet vårt enda viktigere. Så dette blir bra for hele Kongsbergsamfunnet og for alle brukerne av veien.
Selv om bygging av ny E134 framskyndes maksimalt, vil det helt klart ta noen år før det blir veiåpning. Hvis vi ikke straks gjør målrettede tiltak, vil vi i denne perioden måtte leve med lengre køer og mer kork for de reisende, og flere trafikkfarlige situasjoner for gående og syklende langs dagens trase gjennom byen.
Det mest effektive på kort sikt er tiltak rettet inn mot arbeidsreiser. Når nærmere 6000 personer hver morgen til samme tid skal til Næringsparken må det være mulig å tilby bedre løsninger enn bilkø. Det være seg hyppigere avganger for pendlebusser innen byen og til byen, skyttelbusser mellom stasjonen og Næringsparken, halvtimes avganger med presise tog med stopp både på Knutepunktet og på Gomsrud, og videre offensiv satsing på sykkelbyen. Her er mye bra på gang, men det må forseres. For å få full effekt av slike tilbud, må det trolig kombineres med at arbeidsgiverne stimulerer i samme retning. For eksempel ved å sponse buss/togkort for de som velger dette framfor bil, eller å gjøre det litt vanskeligere å parkere ved arbeidsplassen.
Lykkes man med dette, vil bilbruken gå ned og bymiljøet blir bedre. Og forholdene for de som faktisk må kjøre bil, vil også bli langt bedre.
Men alle slike tiltak er viktige også etter at ny E134 er tatt i bruk. Venstres mål er et lavutslippsamfunn, og da må bilbruken reduseres på både kort og lang sikt.
En effektiv togforbindelse mellom Oslo og Kongsberg må knyttes opp mot mer langsiktige planer om høyhastighetsbaner i Sør-Norge. Dette vil gi en langsiktig miljøsatsning der transport og lavutslipp går hånd i hånd.
Det er også viktig at den nye E134-traseen gjennom Kongsberg forblir en effektiv trase på lang sikt. Ny trase må ikke legge til rette for ukritisk vekst i bilbruken som om få år på ny gir kork og bilkø gjennom byen.
La oss derfor kombinere ny veitrase med storstilt satsning på kollektivtransport og tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Av hensyn til bymiljøet, av hensyn til klimaet og av hensyn til veiens levetid.

Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**