Venstre vil styrke satsingen på bioenergi

Oppland Venstre foreslår at det må til en betydelig satsning på bioenergi. Festtalene er over, vi må ha handling nå!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Fornybar energi er fremtiden. Det er politikernes ansvar å legge til rette for at næringslivet ønsker å utvikle renere energi.

Venstre ønsker at Norge skal gå fra å være basert på fossil energi til å basere seg på fornybar energi. Ett av tiltakene for å få til dette, er å stimulere bioenergisatsingen.

Norge har store bioenergiressurser i trevirke som i dag ikke utnyttes. Satsing på et mangfold av nye, fornybare energikilder er viktig. For å ta hele landet i bruk, er det viktig å stimulere også mulighetene som i dag, bokstavelig talt, ligger i skogen.

Derfor vil Venstre:

Doble bevilgningene i bioenergiprogrammet
Øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall, blant annet ved at det gis anledning til å bruke skogavgiftsmidler til tynningshogst
Innføre “grønne sertifikater” som sikrer investering i fornybar energi
Øke grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder
Redusere grunnrenteskatten på produksjon av bioenergi
Opprette fondet Klimatek for å gi økonomisk grunnlag til grundere som vil satse på
fremtidens rene energiløsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**