Koalisjonen med spørsmål om busjettoppfølgning

Som en direkte oppfølgning av barnas bystyremøte i 2008 sørget koalisjonen i 2009 budsjettet for at det ble avsatt midler til utbedring av toalettforholdene på skolene. I bystyremøte torsdag be det stilt spørsmål om status på dette, og flere andre viktige poster koalisjonen fikk gjennom for budsjettet 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Espen Grimsland (bildet) og Erik Johs. Vintermyr ivret begge for å sike ortau fra Hope til Karolina.

Espen Grimsland (bildet) og Erik Johs. Vintermyr ivret begge for å sike ortau fra Hope til Karolina.
Foto: Jan Einar Henriksen

Audun Tømmerås fremmet på vegne av Høyre, Venstre, Krf., Frp. og PP følgende spørsmål i bystyrets møte 23.4.09:

1. Som en direkte oppfølgning av barnas bystyremøte i 2008 sørget koalisjonen i 2009 budsjettet for at det ble avsatt midler til utbedring av toalettforholdene på skolene, og spørsmålet blir: Hvor langt er kommunen kommet med utbedringene? Er toalettforholdene i dag slik at elevene kan benytte toalettene i friminuttene og i tilfelle utbedring ikke er iverksatt. Hva er kommunens plan for å ferdigstille toalettene?

2. Koalisjonen sørget i 2009 budsjettet for økt støtte til elever med særskilte behov med kr 500.000, og spørsmålet blir: Hvordan er midlene brukt og hvor mange barn er omfattet i ordningen? I tilfelle ordningen ikke er iverksatt hva er kommunens plan for å iverksette nødvendige tiltak?

3. Koalisjonen fulgte opp budsjettvedtaket fra 2007 og bevilget 1.000.000 kroner til etablering av fortau fra Hope skole til Karolina innen utgangen av 2009, og spørsmålet blir: Hva er status for prosjektet og når kan vi forvente at det viktige trafikksikkerhetsmessige tiltaket blir ferdigstillet?

Ordføreren svaret Ja på spørsmål 1. Enhetsleder Jon Bjørntal svarte på spørsmål 2 og uttalte at han så på budsjettøkningen som en gavepakke, som kom meget godt med og som anslagsvis hjalp 140 elever. Enhetsleder Jonny Hommefoss besvarte spørsmål 3 og opplyste at de nok ikke ble ferdige i 2009. Han viste til at velforeningen på ope/Sandnes bisto med planlegging og at HU hadde søkt fylket om trafikksikkerhetsmidler. Venstre anbefaler Hommefoss om snarst å utarbeide et saksfremlegg som viser totalpris for å sikre fortau på stedet i 2009 slik at politikerne kan foreta nødvendige tilleggsbevillinger for å få jobben utført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**