Tar opp togkaoset på landsmøtet

– Situasjonen har vært helt uholdbar for oss som velger å pendle miljøvennlig med tog i det siste, uttaler Borghild Tenden. – Jeg mener vi må omorganisere Jernbaneverket slik at vi får konkurranseutsatt investeringer, drift og vedlikehold på jernbanens infrastruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Venstre har etterlyst flere og mer kraftfulle tiltak får å få ryddet opp i togkaoset på Østlandet, men den rødgrønne regjeringen har avvist våre forslag, påpeker hun.

 Borghild Tenden.

Borghild Tenden.
Foto: Christoffer Biong

I tillegg ønsker Tenden å konkurranseutsette drift av persontransport på flere jernbanestrekninger. – De rødgrønne har ideologisk motstand mot alle forslag som innebærer mer konkurranse. Jeg mener derimot at det vil gi oss et bedre tilbud for mindre penger. Dette er f. eks. Gjøvikbanen et godt eksempel på, sier Tenden. Jeg ønsker også en forsert utbygging på Intercity strekningene Oslo-Halden, Oslo-Skien og Oslo — Lillehammer. Dette er viktig både for miljøet, og for bosetningen i bynære områder.

Kollektivtiltak
Mange av kommunene i Akershus vil ha en befolkningsvekst på over 20% fram mot 2020. Dette gjør det helt nødvendig med en offensiv satsing på kollektivtrafikken i byområdene, som banegående løsninger og hyppigere og billigere bussavganger. Den største svakheten ved NTP er manglende kollektivsatsing i de store byene. – Belønningsordningen for kollektivtrafikken, som er regjeringens hovedverktøy for å øke kollektivandelen og redusere biltrafikken i byområdene, satses det alt for lite på. Dette vil Venstre gjøre noe med.

 Fjorårets landsmøtedelegasjon.

Fjorårets landsmøtedelegasjon.
Foto: Christoffer Biong

Vil ha lærerløft
– Skal vi satse på kunnskap og kvalitet i skolen må vi satse på lærerne. I Sverige har Regjeringen nylig lansert "Lärarlyftet”. Venstre vil ha et lærerløft i Norge også, og vil innføre et såkalt “kompetanseår” for lærere, sier Tenden.

For å gjøre etter- og videreutdanningsordningene mer systematisk og bedre, vil Venstre gradvis innføre et kompetanseår for lærere. – Det vil si en ordning hvor lærere etter et visst antall år kan få permisjon – enten for å praktisere i annet arbeid for å øke kunnskapen om temaer som er relevant for skolen, eller for å ta videre utdanning som gir formell kompetanseheving, sier Tenden.

Venstre ønsker lærere med best mulig kompetanse, og vil derfor endre og utvide allmennlærerutdanningen til fem år og samtidig innføre strengere opptakskrav. Utdanningen må også gjøres mer fagrettet, og det må stilles høye fagkrav til den enkelte lærer for at han eller hun skal kunne undervise i det enkelte fag og trinn.

Generelt om landsmøtet
Venstre har landsmøte denne helgen. Akershus har den nest største delegasjonen (18) til landsmøtet, bare Oslos er større. Venstre er ikke lenger noe typisk "Vestlandsparti". Hovedsak på landsmøte er behandlingen av nytt stortingsvalgsprogram for 2009-13. Her er oversikten over hvem som drar til landsmøtet fra Akershus.

Landsstyrets innstilling til nytt stortingsvalgsprogram:https://www.venstre.no/files/sentralt/lm2009/stvprogramlsinnstilling.pdf
Endringsforslag til programmet: https://www.venstre.no/files/sentralt/lm2009/endringsforslag.pdf

Hovedsakene i programmet
1. Å ta steget over i lavutslippssamfunnet
– Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et miljøteknologisk samfunn basert på fornybar energi.

2. Å bygge kunnskapssamfunnet
– En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning, flere gründere og nye bedrifter.

3. Å reformere velferdssamfunnet
– Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som kan overta velferdsoppgaver fra staten
slik at det blir mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø.

Følg landsmøtet på nett

Landsmøtesidene: https://www.venstre.no/politikk/lm2009/
Program og sakspapirer: https://www.venstre.no/politikk/lm2009/19576/
Bilder: http://www.flickr.com/photos/norskevenstre/
Videooverføring: https://www.venstre.no/politikk/lm2009/

Kontaktinformasjon:
Borghild Tenden
Tlf: 979 80 649 (m)
Epost: [email protected]

Abid Raja
Tlf: 994 40 908 (m)
Epost: [email protected]

Inge Solli
Tlf: 934 79 522 (m)
Epost: [email protected]

Delegasjonsleder for Akershusdelegasjonen er:
Inger Johanne Bjørnstad
Tlf: 66 80 67 88 (p), 416 63 770 (m)
Epost: [email protected]

For pressebilder eller praktiske spørsmål om landsmøtet:
Christoffer Biong
Fylkessekretær for Akershus Venstre
Tlf: 97 65 27 97
[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**