Energi- og klimaplan for Hurum er underveis

På et informasjonsmøte om den kommende energi- og klimaplanen for Hurum var det bare representanter for Venstre, Ap og Høyre som fant det bryet verdt å komme. Frp, SV, SP og Krf møtte ikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gunn-Torill Homme Mathisen ser fram til å få energi- og klimaplanen på plass.

Gunn-Torill Homme Mathisen ser fram til å få energi- og klimaplanen på plass.
Foto: Kari Åse Homme

Venstres Gunn-Torill Homme Mathisen deltok på møtet og syns det var nyttig. Hun var ikke alene om å undre seg over det dårlige frammøtet; bare 5 politikere var til stede.
Også AP og Høyres representanter undret seg. Hele kommunestyret var invitert, men interessen var tydeligvis liten.
– Jeg registrerer at Frp ikke prioriterer å komme, sier venstrepolitikeren.

Homme Mathisen er selvsagt glad over at Hurum nå får en energi- og klimaplan.
– Det var på tide, uttaler hun, vi må ta klimaansvar lokalt. Mange bekker små blir jo som kjent en stor å. Vi kan ikke bare sitte på gjerdet og vente på at noe skal skje fra sentralt hold. Men det er viktig at planen blir konkret og følges opp og ikke bare puttes i en skuff.

– Venstre foreslo allerede i 2007 gjennom en interpellasjon at Hurum skulle få en egen energi- og klimaplan.
Les interpellasjonen og svaret her.

– Daværende ordfører Roger Ryberg var ikke udelt positiv den gangen, men statlig press har gjort at kommuner over hele landet nå får dette på plass, sier Homme Mathisen, som ser fram til å fordype seg i planen når den blir lagt ut til høring.

 - Vi må ta klimagrep lokalt, mener Venstre.

– Vi må ta klimagrep lokalt, mener Venstre.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I følge “Klimaløftet” er omtrent 20 % av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunale aktiviteter og aktivitet på områder kommunene selv kan påvirke gjennom sine virkemidler.

Tall fra SFT og SSB viser at industri er den desiderst største kilden til klimagassutslipp i Hurum. Deretter følger vegtrafikk (gjennomgangstrafikk – rv. 23), deponi (Oredalen fyllplass) og mobile kilder (flytrafikk, båttrafikk og vegtrafikk innen kommunen).

Energi- og klimaplaner for Hurum, Røyken og Lier utarbeides av konsulentfirmaet Multiconsult som et samarbeidsprosjekt. Kommunene har ikke nødvendig ekspertise til å gjøre dette selv.

Energi- og klimaplanen er en sammenkjørt plan med vektlegging av spesielle forhold og tiltak i den enkelte kommune.

Planens formål
– Synliggjøre direkte klimagassutslipp.
– Klargjøre nødvendige og realistiske mål på kort og lang sikt.
– Klargjøre ansvar, måling og rapportering

Målsetting
Kommunen skal redusere klimagassutslipp med 30 % innen 2020 i forhold til 1990-nivå.

Miljøvennlig

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Overordnede tiltak
– Miljøledelse
– Miljøprofilering
– Klimaregnskap
– Kompetanseheving
– Årlige resultatrapporter for arbeidet etter energi- og klimaplanen skal fremlegges politisk

Planen skal ut på høring, men det er usikkert om det blir før eller etter sommeren. Den kommer deretter til politisk behandling og forventes vedtatt i 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**