Bredbånd til alle

Styret i Ullensaker Venstre jobber jevnt og trutt med de lokale sakene, og også med de store samferdselsspørsmålene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Noen innspill fra forrige møte kan du lese nedenfor. Spill gjerne inn synspunkter, se epostadresser under kontakt til venstre på sida.

Herredsstyresaker.
Vi har foreløpig ingen spesielle merknader til Regnskap 2008, Årsrapport 2008 og Økonomisk rapport for 1. kvartal 2009.
Vi er enig i tilrådingen om tiltak for å få permanent reservekapasitet til å dekke fremtidig barnehagebehov.
Ullensaker kommune bør imøtekomme IMDIs anmodning om å bosette fem enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger i 2009.
Ullensaker kommune bør slutte seg til prosjektet "Bredband til alle i Akershus". Kommunens andel av finansieringen er 1,584 mill kr.
•Planleggingen av en sosial samling fredag 5. juni må starte nå. Sted og ramme må besluttes. John kontakter vår eventmaker Sidsel.
•Vi bør gi innkast til komiteen som utarbeider "Kommunedelplan for klima og energi". Muligheten for påvirkning er større når vi gir innspill nå enn om vi venter til planen kommer til høring i juli-september. Vårt innkast bør foreligge før neste møte (25. mai 2009) i den politiske komiteen som har ansvaret. Planprogrammet ligger på kommunens hjemmeside (HST sak 45/09).
•Invitasjon til kulturdag ved Raknehaugen/Ullensaker museum 4. juni 2009 sendes til alle medlemmene. Se eget oppslag på sida.
•Vi mener fortsatt at protokollene fra HST skal inneholde både interpellasjonene og svarene som gis av ordfører/rådmann. Dette følges opp.
•Valgkampforberedelser:
John møter på det sentrale valgkampstartmøtet 5. mai 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**